Uchwała Nr 387/LXXV/2018

Rady  Miejskiej w Gostyninie

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania

            Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 130) na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina

                           Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§   1.

Dokonuje się podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§   2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§    3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 

§    4. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§    5.

Traci moc uchwała Nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania oraz Uchwała Nr 246/L/2014 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych w uchwale
Nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.

§     6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§     7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                           

                       

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

            /-/ Krzysztof Markus

 

Załącznik do uchwały
Nr 387/LXXV/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

(ulice)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

 Gen. Józefa Bema,
Jana Pawła II,  Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Adama Mickiewicza, Gliniana, Juliusza Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

Dom Nauczyciela

ul. Wojska Polskiego 10

4

Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica,
Ks. Józefa Gerwatowskiego

Przedszkole Nr 4

ul. Armii Krajowej 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Floriańska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Solidarności, Wacława Kujawy, Wojska Polskiego
(do numeru 30)

Szkoła Podstawowa Nr 3

(budynek byłego Gimnazjum Nr 2)

ul. Wojska Polskiego 23

6

Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Ozdowskiego 2

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Karola Mikulskiego, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Szkolna, Targowa, Zazamcze

Zespół Szkół

ul. Kowalska 5

8

Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

Urząd Miasta

ul. Parkowa 22

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

9

3 Maja, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki

Liceum Ogólnokształcące

ul. 3 Maja 15

10

Legionów Polskich, Romana Dmowskiego,
Wojska Polskiego (od numeru 31)

Przedszkole Nr 2

ul. Wojska Polskiego 54

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

Hala sportowa MOSiR

ul. Kutnowska 7a

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

12

Cypriana Kamila Norwida, Działkowa, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Kutnowska, Mikołaja Kopernika, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Świerkowa, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa, Zacisze

Hala sportowa MOSiR

ul. Kutnowska 7a

(wejście od ul. Polnej)

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13

1 Grudnia 1939 r., Akacjowa, Bolesława Prusa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Mieczysława Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Stefana Żeromskiego, Wesoła, Witolda Sadownika, Wierzbowa, Zalesie, Żytnia

Miejskie Centrum Kultury

ul. 1 Grudnia 1939 r.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie podziału
Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania

 

            Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania utrzymuje zasadę wynikająca z art. 12§ 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym  o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 – 4000 mieszkańców.

Relacje między obwodami głosowania, a okręgami wyborczymi przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uzasadnienia oraz mapka poglądowa Gminy Miasta Gostynina stanowiąca załącznik Nr 2 do uzasadnienia.. 

            W przedkładanym projekcie uchwały, w stosunku do Uchwały
Nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. dokonano zmian polegających na:

- wykreślono przy siedzibach OKW Nr 4 i 10 w przedszkolach przymiotniki „Miejskie”,

- nazwę siedziby OKW  Nr 5 w Gimnazjum Nr 2 zmieniono na nazwę Szkoła Podstawowa Nr 3 (budynek byłego Gimnazjum Nr 2),

- siedzibę OKW Nr 12 w Szkole Podstawowej Nr 5 (dawnie Gimnazjum Nr 1) przeniesiono do Hali Sportowej MOSiR ul. Kutnowska 7 a (wejście od ul. Polnej). Przyczyną przeniesienia Komisji jest planowana realizacja inwestycji na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 i brak możliwości lokalowych.

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych wyznaczono je w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186§ 1 kodeksu wyborczego zgodnie z którym co najmniej ½ lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Przedłożony projekt podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania konsultowany był z Krajowym Biurem Wyborczym.

 

 


 

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Nr 387/LXXV/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

(ulice)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Liczba mieszkańców w obwodzie głosowania

Numery okręgów wyborczych w granicach obwodu głosowania

1

Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1178

1

2

 Gen. Józefa Bema,
Jana Pawła II,  Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1434

2

3

Adama Mickiewicza, Gliniana, Juliusza Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

Dom Nauczyciela

ul. Wojska Polskiego 10

1055

3

4

Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica,
Ks. Józefa Gerwatowskiego

Przedszkole Nr 4

ul. Armii Krajowej 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1365

4

5

Floriańska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Solidarności, Wacława Kujawy, Wojska Polskiego
(do numeru 30)

Szkoła Podstawowa Nr 3

(budynek byłego Gimnazjum Nr 2)

ul. Wojska Polskiego 23

1276

5

6

Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Ozdowskiego 2

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1440

6

7

Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Karola Mikulskiego, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Szkolna, Targowa, Zazamcze

Zespół Szkół

ul. Kowalska 5

1345

7

8

Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

Urząd Miasta

ul. Parkowa 22

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1064

8

9

3 Maja, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki

Liceum Ogólnokształcące

ul. 3 Maja 15

1125

9

10

Legionów Polskich, Romana Dmowskiego,
Wojska Polskiego (od numeru 31)

Przedszkole Nr 2

ul. Wojska Polskiego 54

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1356

10

11

Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

Hala sportowa MOSiR

ul. Kutnowska 7a

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1181

11

12

Cypriana Kamila Norwida, Działkowa, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Kutnowska, Mikołaja Kopernika, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Świerkowa, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa, Zacisze

Hala sportowa MOSiR

ul. Kutnowska 7a

(wejście od ul. Polnej)

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2091

12

13

13

1 Grudnia 1939 r., Akacjowa, Bolesława Prusa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Mieczysława Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Stefana Żeromskiego, Wesoła, Witolda Sadownika, Wierzbowa, Zalesie, Żytnia

Miejskie Centrum Kultury

ul. 1 Grudnia 1939 r.

2056

14

15

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia uchwały 387/LXXV/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania