UWAGA

26.04.2018 - dodano załącznik numer 66 - POBIERZ 

24.04.2018 - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony - POBIERZ

23.04.2018 - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony


10/04/2018   S69  Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


 

Polska-Gostynin: Usługi udzielania kredytu

2018/S 069-153315

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:153315-2018:TEXT:PL:HTMLOgłoszenie o zamówieniu na:   


Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 5.627.582,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina


ogłoszenie 2018/S 069-153315 - pobierz   


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy;

Załącznik Nr 3 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) wersja edytowalna

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 U chwał a nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa na 2018 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 7 »),

Załącznik nr 7 U chwał a nr Pł.432.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 201 7 » Zarządzenie nr 137/2017 »)

Załącznik nr 8 zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2018 »)

Załącznik nr 9 uchwałę nr 368/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »)

Załącznik nr 10 zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2018 »)

Załącznik nr 11 – uchwałę nr 379/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »)

Załącznik nr 12 – uchwałę nr 353/LXX//2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 7 »)

Załącznik nr 13 – uchwałę nr Pł.431.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 201 7 » Zarządzenie nr 137/2017 »),

Załącznik nr 14 – zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 201 8 »)

Załącznik nr 15 – uchwałę nr 369/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »)

Załącznik nr 16 uchwałę nr 380/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »)

Załącznik nr 17 uchwałę nr Pł.91.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Załącznik nr 18 uchwała nr Pł.92.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Załącznik nr 19 u chwałę nr Pł.100.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 201 6 » Zarządzenie Nr 35/2016)   

Załącznik nr 20 uchwałę nr Pł.145.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 201 7 » Zarządzenie Nr 34/2017),

Załącznik nr 21 uchwałę nr Pł.277.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2017 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 201 7 » Zarządzenie Nr 94/2017), 

Załącznik nr 22 uchwałę nr 183/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 6 »),  

Załącznik nr 23 Rada Miejska nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok, tj. na sesji w dniu 13 czerwca 2017 roku za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych a 10 wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 roku zostało przyjęte przez Radę Miejską uchwałą nr 300/LIX/2017 z 13 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 7 »)

Załącznik nr 24   uchwałę nr 378/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3257

Załącznik nr 25 – uchwała nr Pł.111.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin, 

Załącznik nr 26 informacja o udzielonych przez Gminę Miasta Gostynina poręczeniach i gwarancjach. - pobierz 

Załącznik nr 27 - S pecyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina - pobierz

Załącznik nr 28 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza POBIERZ

Załącznik nr 29 zaświadczenie o powołaniu Skarbnika Gminy POBIERZ

Załącznik nr 30 zaświadczenia w sprawie nadania NIP;

Załącznik nr 31 zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON ;

Załącznik nr 32 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Gmina Miasta  Gostynina - POBIERZ

Załącznik nr 33 – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu  składek Gmina Miasta Gostynina - POBIERZ

Załącznik nr 34 –  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Urząd Miasta  Gostynina - POBIERZ    

Załącznik nr 35 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu  składek Urząd Miasta Gostynina - POBIERZ


Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Załącznik Nr 42 Rb-27s_2015 POBIERZ 

Załącznik Nr 43 Rb-28s_2015 POBIERZ 

Załącznik Nr 44 Rb-N_2015 POBIERZ 

Załącznik Nr 45 Rb-NDS_2015 – POBIERZ  

Załącznik Nr 46 Rb-Z_2015 POBIERZ   

Załącznik Nr 47 Rb-PDP_2015 – POBIERZ

 

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Załącznik Nr 48 Rb-27s_2016 – pobierz   

Załącznik Nr 49 Rb-28s_2016 – pobierz  

Załącznik Nr 50 Rb-N_2016 – pobierz   

Załącznik Nr 51 Rb-NDS_2016 – pobierz  

Załącznik Nr 52 Rb-Z_2016 – pobierz  

Załącznik Nr 53 Rb-PDP_2016 - pobierz

 

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Załącznik Nr 54 Rb-27s_2017 – pobierz 

Załącznik Nr 55 Rb-28s_2017 – pobierz 

Załącznik Nr 56 Rb-N_2017 – pobierz  

Załącznik Nr 57 Rb-NDS_2017 – pobierz 

Załącznik Nr 58 Rb-Z_2017 pobierz   

Załącznik Nr 59 Rb-PDP_2017 pobierz

23.04.2018

Załącznik Nr 60 - Rb-27s I kw. 2018 POBIERZ
Załącznik Nr 61 - Rb-28s I kw. 2018
POBIERZ  
Załącznik Nr 62 - RB-N I kw. 2018
POBIERZ  
Załącznik Nr 63 - Rb-NDS I kw. 2018 – POBIERZ
Załącznik Nr 64 - Rb-Z I kw. 2018
POBIERZ  
Załącznik Nr 65 -
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018   + załącznik

26.04.2018

Załącznik nr 66 uchwała nr Pł.129.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok - pobierz
23.04.2018 - UWAGA - odpowiedzi na pytania


Gostynin, dnia 23.04.2018 r.

ZP. 271.1.09.2018

 

 

O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 5.627.582,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz załącznik FORMULARZ – odpowiedzi na pytania

Załącznik Nr 60 - Rb-27s I kw. 2018 POBIERZ
Załącznik Nr 61 - Rb-28s I kw. 2018
POBIERZ  
Załącznik Nr 62 - RB-N I kw. 2018
POBIERZ  
Załącznik Nr 63 - Rb-NDS I kw. 2018 – POBIERZ
Załącznik Nr 64 - Rb-Z I kw. 2018
POBIERZ  
Załącznik Nr 65 -
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018   + załącznik


24.04.2018 - UWAGA - odpowiedzi na pytania


Gostynin, dnia 24.04.2018 r.


ZP. 271.1.9.2018


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 5.627.582,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa  równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększona o marżę banku z zastrzeżeniem, że stopa  procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa zero”?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na podany zapis.


Pytanie 2
Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź
Tak.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-10 10:42:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 10:34:53
  • Liczba odsłon: 2082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650222]

przewiń do góry