Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej zostanie sfinansowana w ramach projektu
„Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

________________________________________________________________________________

 

Gostynin, dnia 04.10.2022 r.

 

ZP.271.2.24.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.24.2022


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n.:

Budowa masztu flagowego z flagą Polski
w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”.
Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej zostanie sfinansowana w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Budowa masztu flagowego w Gostyninie ul. Rynek”, opracowanego przez HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie przy ul. Płockiej 44a.
Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w załączniku nr 1 do Zapytania (dokumentacja projektowo-budowlana oraz opis przedmiotu zmówienia).
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną wiedzą techniczną, pozwoleniem na budowę decyzja nr 248/2022 z dnia 22.09.2022 r., pozwoleniem MWKZ decyzja nr 358/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. oraz w sposób umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie pozostałej części rynku miejskiego.

Zakres robót obejmuje między innymi :
1) demontaż części istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
2) wykonanie fundamentu (roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologa),
3) wykonanie masztu,
4) ułożenie kostki betonowej wokół masztu,
5) dostawa i zawieszenie na maszcie flagi państwowej o wym. 2,0 x 3,2 m (zawieszona poziomo),
6) dostawa i montaż tabliczki informacyjnej (wzór w załączeniu) – wymiar zapewniający czytelność,
7) przeszkolenie późniejszej obsługi masztu z flagą.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 10 listopada 2022 r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) posiadający odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz posiadać aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zakres robót wymaga dysponowania osobą pełniącą funkcję kierownika budowy (wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadania aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa) i prowadzenia robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

4. Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych o tożsamym  charakterze.

5. Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt dostawy i montażu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2) Zaproponowana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 10 października 2022 r. do godz. 9.00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:
1) dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
2) poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula RODO
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

                                   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-04 11:21:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-04 11:43:13
  • Liczba odsłon: 1021
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354703]

przewiń do góry