UWAGA

21-08-2020 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy - patrz dół strony

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami

2020/S 147-361557

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Faks: +48 242360712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gostynin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.umgostynin.bip.org.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina
Numer referencyjny: ZP. 271.1.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina w każdej ilości:
1) niesegregowane (zmieszane);
2) papier i tektura;
3) szkło;
4) metal;
5) tworzywa sztuczne;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne;
8) meble i odpady wielkogabarytowe;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) przeterminowane leki i chemikalia;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
13) odpady komunalne typu żużel i popioły paleniskowe.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gostynin
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Ogólna charakterystyka gminy (dane liczbowe pozwalające oszacować wartość oferty):
liczba ludności wynosi 17 638 osób pobyt stały + 565 osób pobyt czasowy (dane na 31.12.2019). Systemem objętych zostało 15 277 osób, z czego 9 957 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5 320 mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2 250 egz. deklaracji odpady segreguje 14 702 osób, natomiast 575 mieszkańców zadeklarowało gromadzenie odpadów niesegregowanych (dane na 31.12.2019).
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina w każdej ilości:
1) niesegregowane (zmieszane);
2) papier i tektura;
3) szkło;
4) metal;
5) tworzywa sztuczne;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne;
8) meble i odpady wielkogabarytowe;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) przeterminowane leki i chemikalia;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
13) odpady komunalne typu żużel i popioły paleniskowe.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wynosi 11 900 Mg w całym okresie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy miasta Gostynina.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – żeby czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, związane z:
— kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowane są usługi odbioru odpadów z nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOK,
— ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych,
wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:
a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
b) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu.
W celu potwierdzenia spełniania ww warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa nw. dokumenty (numeracja zgodna z SIWZ).
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
3) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach czystości i porządku w gminach;
4) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) fakultatywnie – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
3) dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 7 pkt 3 stosuje się.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;
a) wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 3 000 Mg;
b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.);
c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia (numeracja zgodna z SIWZ).
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 3 000 Mg;
b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.);
c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, tj.:
— co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1 100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu,
— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi w aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć, monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości,
— co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia:
1) warunek określony w ust. 3 pkt 1 lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2) warunek określony w ust. 3 pkt 1 lit. b musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, który faktycznie będzie odbierał i transportował odpady;
3) warunek określony w ust. 3 pkt 3 lit. a, b, c musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gostynina – Rynek 26, 09-500 Gostynin, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):
— Justyna Raduj i Elżbieta Zacharczuk – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, +48 242360738,
w zakresie SIWZ:
— Iwona Dębowska – Wydział Zamówień Publicznych +48 242360737.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień 2022
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług;
2) nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.);
3) nastąpi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna okaże się zmiana częstotliwości odbioru odpadów, z uwagi na fakt, że wskazana w opisie przedmiotu umowy częstotliwość odbioru odpadów jest nieadekwatna w stosunku do faktycznych potrzeb lub niezapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
5) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczna okaże się zmiana pojemności lub kolorystyki pojemników lub worków, bądź też asortymentu odpadów;
6) nastąpią zmiany treści uchwał podjętych przez Zamawiającego dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;
7) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;
8) zajdzie konieczność zmiany okresu realizacji umowy.
3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3, mogą zostać wprowadzone wyłącznie w przypadku, gdy zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1 –   Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 –   Formularz ofertowy  + wersja edytowalna
Załącznik Nr 3 –   Jednolity europejski dokument zamówienia - espd-request
Załącznik Nr 4 –   Wzór umowy + wzór protokołu + umowa powierzenia
Załącznik Nr 5 –   Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej + wersja edytowalna
Załącznik Nr 6 –   Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia  +  wersja edytowalna
Załącznik Nr 7 –   Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom + wersja edytowalna21.08.2020 r. - odpowiedzi na pytania WykonawcyGostynin, dnia 21.08.2020 r.


ZP. 271.1.3.2020


ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości zamieszkałych  z  terenu  Gminy  Miasta  Gostynina


          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 1
Zgodnie z pkt. 3.3. SIWZ: W przypadku awarii instalacji lub odmowy przyjęcia odpadów przez instalacje, Wykonawca zobowiązany jest - na własny koszt - do przekazania odpadów w celu ich dalszego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na jakiej podstawie prawnej gmina nie poniesie kosztów wykonania usługi odbioru odpadów i odmowy przyjęcia odpadu przez instalację i chce przenieść koszty wykonanego zlecenia na zleceniobiorcę, a tym samym naruszyć:
    • Art. 14 ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
    • Art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT
    • Art. 734 § 1 i 735 § 1 kc.
    • Art. 22 Ustawy o odpadach

Odpowiedź
1. W ocenie Zamawiającego, żadna ze wskazanych w pytaniu podstaw prawnych nie zostanie naruszona albowiem zapis pkt 3.3 SIWZ jest konsekwencją obowiązywania podstawowej zasady prawa cywilnego, skodyfikowanej w art. 3531 k.c. i przez pryzmat tej normy prawnej nie jest sprzeczny ze wskazanymi w pytaniu normami prawa podatkowego, cywilnego czy też ustawy o odpadach. Wskazane w zapytaniu normy prawa podatkowego są konsekwencją przyjęcia powołanej konstrukcji przewidzianej w pkt 3.3 SIWZ, normy art. 734 i 735 k.c. nie mają charakteru ius cogens a skoro tak, stosuje się do nich zasadę art. 3531 k.c. Art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) statuuje zasadę, że „zanieczyszczający płaci” -  tak choćby: B. Rakoczy, Ustawa o odpadach. Komentarz. Lexis Nexis 2013. Proponowany zapis pkt 3.3 SIWZ nie narusza tej zasady albowiem, co do zasady „zanieczyszczający” – czyli mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina ponoszą koszty zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych. Nie oznacza to jednak, że w ramach swobody umów nie jest dopuszczalne ukształtowanie stosunku prawnego łączącego Gminę z profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób przewidziany w pkt. 3.3 SIWZ – rzecz jasna wymaga to zgodnego oświadczenia woli stron.


Pytanie 2
Zgodnie z pkt. 4.8a: Zabrania się Wykonawcy: odbierania odpadów z terenu Gminy Miasta Gostynina pojazdami częściowo wypełnionymi odpadami pochodzącymi z innej gminy lub zbierania odpadów w innych gminach po uprzednim odbiorze odpadów na terenie Gminy Miasta Gostynina bez wyładunków w odpowiedniej instalacji. Zgodnie z 4.8b: Zabrania się mieszania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z odpadami odebranymi z nieruchomości wyłączonych spod gminnego systemu gospodarki odpadami na mocy oddzielnych przepisów,

Na jakiej podstawie prawnej zabrania się:
•  odbierania odpadów z terenu Gminy pojazdami częściowo wypełnionymi odpadami pochodzącymi z innej gminy,
•  zbierania odpadów w innych gminach po uprzednim odbiorze odpadów na terenie Gminy bez wyładunków w odpowiedniej instalacji
•  zbierania różnych kodów odpadów z terenu Gminy (uzależniony od ilości boksów lub komór w pojeździe), skoro do odbioru odpadów można wykorzystywać pojazdy wielokomorowe, tj. możliwości pojazdu wieloskrzyniowego lub wielokomorowego. Transport odpadów takimi pojazdami nie jest zabroniony przepisami prawa, nie nastąpi mieszanie odpadów pod względem kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów Dz.U.2020 poz.10, nie następuje mieszanie odpadów z Gmin – czyli warunki określone w ustawie o odpadach zostaną spełnione.


Odpowiedź
Zgodnie z zapisami projektu umowy § 9 (załącznik do SIWZ) ,,Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn wyrażonej w Mg sumy odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i stawki za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych. W związku z powyższym odebranie odpadów pojazdami częściowo wypełnionymi odpadami pochodzącymi z innej gminy może spowodować niemożność precyzyjnego ustalenia ilości wyrażonej w Mg odpadów odebranych z terenu Gminy Miasta Gostynina, a w skrajnych przypadkach może  powodować zawyżenie ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Miasta Gostynina, a tym samym zawyżenia kwoty należnej wykonawcy z tytułu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów. Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki finansowej (w tym przypadku zapłaty za usługę) przede wszystkim w sposób celowy i racjonalny. Innymi słowy na zamawiającym ciąży obowiązek szczególnej dbałości w wydatkowaniu środków publicznych a z tego obowiązku wywodzić należy konieczność precyzyjnego ustalenia ilości odebranych odpadów z terenu Gminy Miasta Gostynina co ma proste przełożenie na kwotę należą wykonawcy za wykonaną usługę. Potencjalny nawet brak precyzyjnego określenia ilości  odpadów odebranych w ramach umowy z terenu Gminy Miasta Gostynina może nieść za sobą również ryzyko niewłaściwego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Pytanie 3
Zgodnie z pkt. 17:Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Na jakiej podstawie prawnej zleceniobiorca ma przejąć obowiązek uzyskania poziomów odzysku, a tym samym gmina w SIWZ przenosi obowiązek Art. 3b1 i Art. 3b2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na zleceniobiorcę. Rozdział 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określa obowiązki i edukacyjne spoczywające na gminie oraz obowiązek uzyskania poziomów odzysku. Zleceniobiorca nie ma wpływu na jakość odpadów sortowanych przez mieszkańców gminy nie może brać odpowiedzialności za poziom odzysku w gminie związany ze złą edukacja mieszkańców gminy.

Odpowiedź
Jak słusznie wskazano w pytaniu art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu. Z powołanych wyżej norm prawnych nie wynika jednak, aby gmina poziomy recyklingu musiała osiągnąć poprzez jej „osobiste” działania. Zdaniem zamawiającej Gminy może ona osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu przy pomocy osób trzecich – w ramach łączącego obydwie strony stosunku umownego, co rzecz jasna wymaga zgodnego oświadczenia stron. Gmina Miasta Gostynina na bieżąco prowadzi działania edukacyjno-informacyjne dot. zasad prawidłowej segregacji odpadów celem uświadamiania mieszkańców.                                                                                                                                        Zatwierdzam
                                                                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                                                                  Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-31 12:54:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 09:43:11
  • Liczba odsłon: 1808
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354533]

przewiń do góry