Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 10 stycznia 2012 roku  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik 1 załącznik 2

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin  na 2012 rok. załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia 2012 rokuw sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na rok 2012.

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Bierzewickiej 17 c w Gostyninie. Wykaz

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2012.

Zarządzenie  Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2012 r.  w sprawie : uchylenia zarządzeń Nr 80, Nr 81, Nr 82 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag  do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina .

Zarządzenie  Nr  7/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  27 stycznia 2012 r.  w sprawie : ponownego rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina .

Zarządzenie  Nr  8 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie  Nr  9/2012 Burmistrza Miasta Gostyninaz dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie:  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. załącznik 1 załącznik 2

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego.

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  29 lutego 2012 roku  w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik  

Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  12 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2012 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół                   i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzanie oględzin w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych.

Zarządzenie  Nr  17 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.  załączniki

Zarządzenie  Nr  18 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie  Nr  19 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2012 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. załącznik Nr 1 załącznik nr 2 

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie nadania  regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie: opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam w miejscu użyteczności publicznej - na toalecie wolnostojącej usytuowanie na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i rynek w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2012”.

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Morenowej.

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ewid. działek: 2307, 2269/3, 2071/2, 2071/3 położonych w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej.

Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  23 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie 28/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Bierzewickiej 17 c w Gostyninie.


Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie  Nr  30/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin  na 2012 rok załączniki  

Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik załącznik

Zarządzenie 32/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na rok 2012.

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 maja 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  17 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora  Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie prowadzonego  przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej.

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Polnej 12 i przy ul. Bierzewickiej 17 c w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. załącznik Nr 1 zalacznik nr 2  


Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza  Miasta  Gostynina z  dnia  11  czerwca  2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu   na stanowisko dyrektora  Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów  w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 40 /2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 41/2012 - Anulowano

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. załącznik Nr 1 załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 lipca 2012 r.  w sprawie powołania zespołu do przygotowania, aktualizacji i rozliczenia  wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Zarządzenie Nr 45 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załacznik

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Parkowej 1 w Gostyninie. Wykaz .

Zarządzenie nr 48/2012 burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Beacie Wasiak- Grudzińskiej stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im.Polskich Noblistów w Gostyninie

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Bierzewickiej 17 c w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lipca 2012 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej, z uwzględnieniem procedury stosowania prawa zamówień publicznych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2012 roku  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 52 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. załącznik nr 1 , załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci lokalowej położonej przy ulicy Polnej 12 w Gostyninie. Wykaz

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Kowalskiej w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracownika samorządowego.

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. załącznik  

Zarządzenie Nr 60 / 2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie nr 61/2012 Burmisrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Panu Stanisławowi Wróblewskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Zarządzenie nr 62/2012 burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Teresie Ledzion stanowiska dyrektora Miejskiego  Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Joli Rosińskiej stanowiska dyrektora Miejskeigo przedszkola nr 5 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2012 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. załacznik

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 września 2012 roku  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik
 

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Polnej 12a w Gostyninie. Wykaz

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2012 roku w sprawie:dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012.

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 października 2012 roku  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 71/2012 - Anulowano
 

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej, w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2012 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania zespołu oraz ustalenia zasad opracowania Miejskiego Planu Obrony Cywilnej. (treść zarządzenie nie została opublikowana ze względu na charakter zarządzenia)

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2012 roku zmieniające Uchwałę budżetową Miasta Gostynina na rok 2012.

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2012 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012.  zal Nr 1 , Zal Nr 2

Zarządzenie  Nr  76/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 października 2012 r. w sprawie :  rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie  Nr  77/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 października 2012 r. w sprawie :  rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie  Nr  78/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 października 2012 r. w sprawie :  rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie  Nr  79/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 października 2012 r. w sprawie :  rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie  Nr  80/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 października 2012 r. w sprawie :  rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 81/2012 r. Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Polnej 12 w Gostyninie. Wykaz

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Kutnowskiej 100.

Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2013  oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045.
Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012.

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2012 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012.  zał Nr 1, zal Nr 2

Zarządzenie  Nr   90/2012 Burmistrza  Miasta Gostynina z dnia  12 grudnia  2012 roku w sprawie: przeznaczenia do  sprzedaży lokalu  mieszkalnego na rzecz najemcy,         ustalenia  ceny,  zatwierdzenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości lokalowej  położonej  przy  ul. Wojska Polskiego 10  w  Gostyninie. zalącznik

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012 Załącznik


Zarządzenie Nr 92/2012
Burmistrza  Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza  Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012. zal Nr 1, Zal_2

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza  Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniach Burmistrza Miasta Gostynina tj.: Nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku, Nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku, Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku, Nr 13/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku, Nr 19/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Nr 23/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, Nr 30/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Nr 31/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Nr 38/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, Nr 43/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Nr 45/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku, Nr 53/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku, Nr 64/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Nr 66/2012 z dnia 6 września 2012 roku, Nr 69/2012 z dnia 28 września 2012 roku. Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Finke Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-18 15:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Nakwaska Łucja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-15 08:38:19
  • Liczba odsłon: 3740
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579086]

przewiń do góry