Gostynin, dnia 05.03.2018 r.


  ZP.271.2.20.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.20.2018

  

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie. 


1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy wraz parkingiem, budową chodników, oświetleniem i kanalizacją deszczową.


Teren na którym zlokalizowana jest droga obejmuje działkę nr ewid. 1380/1.


Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.


Na przedmiotowym terenie częściowo obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego (skrzyżowanie z ul. Płocką).


Dane wyjściowe do projektowania:

1)  powierzchnia terenu objęta projektowaniem – około 4 192 m 2 ;

2)  droga gminna klasy D;

3)  kategoria ruchu – KR2.


Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między innymi:


1)   nawierzchnia bitumiczna z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych,

2)   chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm,

3)   zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt ażurowych,

4)   szczegółowa niwelacja z nawiązaniem do terenów sąsiadujących,

5) odwodnienie – należy zaprojektować kanalizację deszczową jako podstawowy sposób odprowadzenia wody deszczowej,

6) oświetlenie uliczne.

Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.

Dokumentacja musi być wykonana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącego wartościowego drzewostanu.
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić wszystkie koszty łącznie z kosztami wycinki drzew i wykonaniem nasadzeń w tym zastępczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia


Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z wersją elektroniczną) wraz z ostateczną zgodą lub decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez organ architektoniczno-budowlany – w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.


Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.

Dokumentację należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w sztywnej oprawie np. w segregatorach, zapinanych teczkach   wraz z pozwoleniem na budowę


3.       Płatność

Po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z wersją elektroniczną) zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.


4.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)   posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)   posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

  

5.       Sposób obliczania ceny oferty:


1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


6.       Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


7.       Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego .


  8.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).


9.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja


                                                                                                                


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-05 13:01:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 13:03:38
  • Liczba odsłon: 1841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858196]

przewiń do góry