Gostynin, dnia 03.06.2024 r.

ZP.271.2.11.2024

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.11.2024

     W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 Usługi sporządzania operatów szacunkowych
w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca określenia wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

1)    Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy określenia wartości około 60 nieruchomości gruntowych składających się z jednej lub kilku działek ewidencyjnych stanowiących całość gospodarczą w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Nieruchomości położone są na terenie Miasta Gostynina.
2)    Wyceny nieruchomości muszą być opracowane w formie operatu szacunkowego, który jest sporządzany w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach dla każdej z wycenianych nieruchomości) oraz w formie elektronicznej w formacie PDF o wielkości do 10 MB (po stwierdzeniu zgodności pracy ze zleceniem), ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, jak również zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń i wyniku końcowego.
3)    Operat szacunkowy musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (wymagane przedstawienie zaświadczenia).
4)    Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania opinii Wykonawca uzyska we własnym zakresie. Dokumenty niezbędne do sporządzenia opinii, znajdujące się w posiadaniu organu (Zamawiającego), zostaną udostępnione rzeczoznawcy (Wykonawcy) nieodpłatnie.
5)    Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami na dzień sporządzania operatu.

Wskazana ilość wycen (operatów szacunkowych) została określona szacunkowo w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niniejsze zapytanie ofertowe oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

3.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia (opracowanie i przekazanie wszystkich operatów szacunkowych) – w terminie do dnia 30 września 2024 r.

4.    Kryterium oceny ofert:
 Cena 100%

5.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1)    posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia – t.j. uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyceny nieruchomości, ustanowionych w oparciu o rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.);
2)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)    posiadają  doświadczenie w realizacji usług  dla zamówień o podobnym charakterze – t.j. min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu wycen nieruchomości (sporządzania operatów szacunkowych) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

6.    Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena (ryczałtowa) zarówno  jednostkowa jak i całkowita musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
7.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl .
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:
1)    dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień;
2)    oraz poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług, dla zamówień o podobnym charakterze.

8.    Warunki płatności:
Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzający jego prawidłowe wykonanie.

9.    Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Anna Gutkowska – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (telefon: 24 236-07-47).

10.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

11.    Zamawiający przypomina również o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr. 119, str. 1 z póż. zm.), dalej „RODO”, względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-03 15:12:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-03 15:37:05
  • Liczba odsłon: 86
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646303]

przewiń do góry