Zgodnie z § 5 Statutu  Szkoły organami MSM I st. w Gostyninie są:

  •  dyrektor szkoły,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców,
  • samorząd uczniowski.

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przewodniczącym rady pedagogicznej, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w § 6 Statutu Szkoły.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia a listy uczniów. Szczegółowe kompetencje i zadania rady pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa o systemie oświaty (art. 40 – 43), Regulamin Rady Pedagogicznej oraz § 7 Statutu Szkoły. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Rada rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty, §   8   Statutu Szkoły i własnego regulaminu. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty,  § 10 Statutu Szkoły i własnego regulaminu. Samorząd może przedstawiać radzie  pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-23 10:47:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 10:47:43
  • Liczba odsłon: 6509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105876]

przewiń do góry