Gostynin, dnia 29.11.2019 r.

ZP. 271.1.10.2019                                                                                                                

                 


Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty          Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że dokonała   rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś”

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna  


Część I.   Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin


W części I wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy           20,00    pkt.

Łącznie – 80,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .   


Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

TESORA Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     53,35   pkt.

   termin dostawy      20,00    pkt.

Łącznie – 73,35 pk t.

W części I odrzucono ofertę Wykonawcy:   Nowa szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź oraz wykluczono i odrzucono ofertę Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 .

Oferta Nowej Szkoły Sp. z o.o. została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

Oferta Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  


  Część II. Pomoce dydaktyczne doprowadzenia   zajęć przyrodniczych   -   Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

W części II wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała  

Liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy      20,00    pkt.

Łącznie – 80,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .  

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

TESORA Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     55,02   pkt.

                 termin dostawy   20,00    pkt.

Łącznie – 75,02 pkt.

W części II odrzucono ofertę Wykonawcy:   Nowa szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź oraz wykluczono i odrzucono ofertę Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 .

Oferta Nowej Szkoły Sp. z o.o. została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

Oferta Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  


Część III.    Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych   - Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin


  W części III wpłynęły 2 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

TESORA Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy      20,00    pkt.

Łącznie – 80,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wbrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .  

W części III odrzucono ofertę Wykonawcy:   Nowa szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.


  Część IV. Pomoce dydaktyczne do zajęć prowadzenia zajęć matematycznych - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

W części IV wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy          20,00    pkt.

Łącznie – 80,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

TESORA Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     47,39   pkt.

termin dostawy      20,00    pkt.

Łącznie – 77,39 pkt .

W części IV odrzucono ofertę Wykonawcy:   Nowa szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź oraz wykluczono i odrzucono ofertę Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 .

Oferta Nowej Szkoły Sp. z o.o. została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

Oferta Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  


Część V. Pomoce dydaktyczne do zajęć prowadzenia zajęć matematycznych   - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

W części V wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

  T ESORA Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy      30,00    pkt.

Łącznie – 77,39 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .  

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium 

cena –     59,22   pkt.

termin dostawy          20,00    pkt.

Łącznie – 79,22 pkt.


  W części V odrzucono ofertę Wykonawcy:   Nowa szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź oraz wykluczono i odrzucono ofertę Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 .

Oferta Nowej Szkoły Sp. z o.o. została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

Oferta Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  


Część VI.   Pomoce dydaktyczne do   prowadzenia zajęć matematycznych    - Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin


  W części VI wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy      30,00    pkt.

Łącznie – 90,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .  

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

TESORA Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Liczba punktów w kryterium

cena –     48,96   pkt.

termin dostawy      30,00    pkt.

Łącznie – 78,96 pkt .

W części VI wykluczono i odrzucono ofertę Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 .    Oferta została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

Część VII.   Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -   Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

W części VII wpłynęły 3 oferty złożone przez:  

1) Panią Jolantę Falana-Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko,

2) Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29,

3) Nową szkołę sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

W części VII odrzucono ofertę Wykonawców: P.W.D. „APEX” i Nowa szkoła sp. z o.o. oraz wykluczono i odrzucono ofertę złożoną przez P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.

    Oferta P.W.D. „APEX” została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ww ofercie nie został wskazany proponowany termin dostawy pomocy dydaktycznych, będący jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwala na dokonanie oceny oferty i   jest   niezgodne z treścią SIWZ.

   Oferta Nowej Szkoły Sp. z o.o. została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

  Oferta Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z tym, iż w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.


Część VIII. Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

W części VIII wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1) Panią Jolantę Falana-Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko,


2) Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29.

 W części VIII odrzucono ofertę Wykonawcy P.W.D. „APEX” oraz oraz wykluczono i odrzucono ofertę złożoną przez P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.

Oferta P.W.D. „APEX” została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ww ofercie nie został wskazany proponowany termin dostawy pomocy dydaktycznych, będący jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwala na dokonanie oceny oferty i   jest   niezgodne z treścią SIWZ.

  Oferta Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29 została odrzucona n a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. P.U.H. MERITUM Adam Kruk nie złożył w ustawowym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie uzupełnił   powyższego oświadczenia również na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający nie możliwości oceny czy wobec ww Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Na podstawie art.   24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  


W związku z tym, iż w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.


Część IX. Pomoce   do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   - Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin


W części IX wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Jolantę Falana-Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ofercie P.W.D. „APEX” nie został wskazany proponowany termin dostawy pomocy dydaktycznych, będący jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwala na dokonanie oceny oferty i   jest   niezgodne z treścią SIWZ.

W związku z tym, iż w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.

Część X. Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

W części X wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1) Pana   Mariusza Puźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.   Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z siedzibą w   Gorzeszowie 19, 58-405 Krzeszów,

2) Wilankę Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16.

Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt, że treść ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ofercie Biura Inżynieryjnego Martex Marcin Puźniak nie został wskazany proponowany termin dostawy pomocy dydaktycznych, będący jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwala na dokonanie oceny oferty i jest   niezgodne z treścią SIWZ.

W ofercie Wilanki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16 jeden z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniał podstawowych parametrów określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego.

W związku z tym, iż w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.


  Część XI.   Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania -   Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin


W części XI wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1) Pana   Mariusza Puźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.   Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z siedzibą w   Gorzeszowie 19, 58-405 Krzeszów,
2) Wilankę Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16.

Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt, że treść ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ofercie Biura Inżynieryjnego Martex Marcin Puźniak nie został wskazany proponowany termin dostawy pomocy dydaktycznych, będący jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwala na dokonanie oceny oferty i jest   niezgodne z treścią SIWZ.

W ofercie Wilanki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16 jeden z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniał podstawowych parametrów określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego.


W związku z tym, iż w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.


Część XII. Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania -   Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin

W części XII wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1) Pana   Mariusza Puźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.   Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z siedzibą w   Gorzeszowie 19, 58-405 Krzeszów,

2) Wilankę Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16.

 O ferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt, że treść ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ofercie Biura Inżynieryjnego Martex Marcin Puźniak nie został wskazany proponowany termin dostawy pomocy dydaktycznych, będący jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwala na dokonanie oceny oferty i jest   niezgodne z treścią SIWZ.

W ofercie Wilanki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16 jeden z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniał podstawowych parametrów określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego.

W związku z tym, iż w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.


Zamawiający nie ustanowił w przedmiotowym postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-29 13:17:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 13:20:33
  • Liczba odsłon: 1094
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650272]

przewiń do góry