Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina
(tekst ujednolicony)
Tekst regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 169/XXVII/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2005 r
Powyższy tekst został zmieniany:
uchwałą NR 237/XLV/06 Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2006 r - zmiany oznaczone kolorem FIOLETOWYM
uchwałą NR 16/II/06 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2006 r - zmiany oznaczone kolorem BRĄZOWYM
uchwałą NR 85/XIII/07 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 r - zmiany oznaczone kolorem CZERWONYM
uchwałą NR 146/XXIX/2012 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2012 r - zmiany oznaczone kolorem NIEBIESKIM
Rozdział I
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz innych okoliczności występujących w tej rodzinie, którymi w szczególności są:
a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm,
g) narkomania,
h) rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Sytuacja materialna ucznia i jego rodziny jest ustalana w oparciu o miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
3. Przyjmuje się następujące grupy dochodowe
a) dochody miesięczne na osobę w rodzinie poniżej 40% kwoty, o której mowa w art 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), zwanej dalej kryterium dochodowym – I grupa,
b) dochody miesięczne na osobę w rodzinie od 40% do 70% kwoty kryterium dochodowego - II grupa ,
c) dochody miesięczne na osobę w rodzinie od 70% do 100% kwoty kryterium dochodowego – III grupa.
4. Miesięczna wysokość stypendium dla ucznia zakwalifikowanego do:
a) I grupy dochodowej może wynosić od 80% do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zwanej dalej zasiłkiem rodzinnym),
b) II grupy dochodowej może wynosić od 80% do 120 % kwoty zasiłku rodzinnego,
c) III grupy dochodowej wynosi 80% kwoty zasiłku rodzinnego
i w uzasadnionych przypadkach może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
5. Stypendium szkolne może być przyznane na okres od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.
6. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium szkolne może być przyznane na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r., nie więcej niż na 6 miesięcy.
7. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się jako iloczyn liczby miesięcy, na które stypendium przyznano i miesięcznej kwoty stypendium.
8. Stypendium szkolne przyznane w roku szkolnym 2004/2005 będzie zrealizowane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2005 r.
 
Rozdział II
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, książek pomocniczych, przyborów szkolnych, stroju do ćwiczeń gimnastycznych.
2. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach szkolnych planów nauczania, a w szczególności:
- zajęć wyrównawczych
- wycieczek szkolnych i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
- nauki języków obcych
- zajęć sportowych oraz zajęć poprawiających postawę ciała i kondycję fizyczną
- zajęć rozwijających umiejętności i uzdolnienia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne).
3. Dofinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności:
- dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej
- zakwaterowania w miejscu pobierania nauki
4.Świadczenie pieniężne w uzasadnionych przypadkach.
Rozdział III
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Wniosek o przyznanie stypendium uprawniony składa w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie mieszczącym się przy ul. Polnej 36. Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli przeprowadzi weryfikację złożonych wniosków pod względem poprawności i kompletności zawartych w nich danych i załączników oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.
 2. Stypendium szkolne mające formę pomocy rzeczowej może być realizowane poprzez zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków na cele edukacyjne (oryginały faktur lub rachunków) lub przez przekazanie zakupionych podręczników, książek pomocniczych, przyborów szkolnych, stroju do ćwiczeń gimnastycznych o wartości nie przekraczającej wysokości przyznanego stypendium.
3. Stypendium szkolne mające formę:
a) dofinansowania kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach szkolnych planów nauczania
b) dofinansowania kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może być realizowane poprzez zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków na takie cele (bilety miesięczne, oryginały faktur lub rachunków).
4. Stypendium szkolne mające formę świadczenia pieniężnego będzie wypłacane w terminie i miejscu określonym w decyzji.
5. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta Gostynina na wniosek - rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka - albo z urzędu.
 
Rozdział IV
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
1. Na zasiłki szkolne przeznacza się 0,5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Miasta Gostynina z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:
a) pożar
b) zalanie mieszkania
c) kradzież
d) śmierć rodzica lub rodzeństwa
jeśli zdarzenia te dotyczą wydatków związanych z edukacją ucznia.
3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się postanowienia rozdziału III niniejszego regulaminu.
4. Oceny stopnia trudności sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym dokonuje Burmistrz Miasta Gostynina.
 
Dokumenty do pobrania:
1) Wniosek o stypendium
2) Wniosek o zasiłek szkolny
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-06 09:38:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Łoś Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-06 10:44:02
  • Liczba odsłon: 84
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646372]

przewiń do góry