Gostynin, dnia 15.11.2019 r.


ZP.271.2.15.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.15.2019


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:


Sporządzanie analiz, projektów decyzji i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi na rok 2020


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na:
1) sporządzaniu analiz urbanistycznych na podstawie pomiarów i wizji lokalnych dokonywanych przez pracowników Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. – w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., Nr 164 poz.1588 ze zm.);
2) sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
3) sporządzaniu opinii urbanistycznych;
4) sporządzaniu dla potrzeb składania wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi analiz powiązania drogi z innymi drogami publicznymi i określanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).
Materiały planistyczne, tj. plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego będą udostępnione w Urzędzie Miasta.
W przypadku uchylenia decyzji przez SKO z powodu niepełnej lub nieprawidłowej analizy urbanistycznej Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia powtórnej analizy i projektu decyzji bez wynagrodzenia.
Projekty decyzji zmieniających decyzję ostateczną nie wymagające powtórnej analizy należy uwzględnić w wynagrodzeniu określonym w ofercie.
Niezbędne materiały przekazywane będą Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego wraz z wnioskami inwestorów raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miasta pok. 303 lub drogą pocztową.
W ciągu tygodnia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sporządzane analizy urbanistyczne, projekty decyzji i pozostałe opracowania.

Zamawiający informuje, że rocznie wydaje ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy, w tym ok. 30 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz około 5 opinii urbanistycznych.
Podane ilości są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wydania decyzji w czasie trwania umowy i nie może być podstawą   jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydania decyzji w zależności od faktycznego zapotrzebowania.
Wykonawca podpisze z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadają odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia tj.:
1) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);
2) spełniają warunki określone w art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ww. ustawy;
3) są wpisani na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów;
4) oraz wykażą (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonali lub wykonują usługi sporządzania analiz i opinii urbanistycznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – za łączną kwotę w wysokości co najmniej 10.000,00 zł brutto; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień lub przygotowania zawodowego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2020 roku, do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. Oferta powinna zawierać : 
1) proponowane wynagrodzenie netto i brutto za sporządzanie 1 analizy urbanistycznej wraz z projektem decyzji bez zróżnicowania np. w zależności od rodzaju inwestycji, czy wielkości analizowanego terenu,
2) proponowane wynagrodzenie netto i brutto za sporządzenie 1 opinii urbanistycznej bez zróżnicowania np. w zależności od wielkości terenu czy rodzaju inwestycji,
3) proponowane wynagrodzenie netto i brutto za sporządzenie opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi za każdy odcinek drogi o długości 50mb.

5. Sposób obliczania ceny oferty:    
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.    

6. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236-07-37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Aneta Ostrowska – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( telefon: 24 236-07-22).

9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy + wzór umowy powierzenia
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 4 – Wykaz usługInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-15 11:11:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-15 11:11:07
  • Liczba odsłon: 1120
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579310]

przewiń do góry