Zm.    Uchwała NR 64/IX/03

Uchwała Nr 66/X/03

Uchwała Nr 80/XI/03

Uchwała Nr 92/XII/03

 

UCHWAŁA Nr 40/V/03

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta Gostynina na lata 2003-2007.

Na podstawie art .18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l

1. Przyjmuje się do realizacji Program działań Burmistrza Miasta Gostynina na lata 2003- 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Realizacja programu działań Burmistrza w każdym roku następuje na podstawie

uchwalonego budżetu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder

 

 

 


PROGRAM DZIAŁAŃ

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

NA LATA 2003-2007

 

Cele:

1. TWORZENIE SPOŁECZNOŚCI MIASTA

a) Porządek i bezpieczeństwo

b) Integracja społeczności lokalnej

c) Rozwój gospodarczy

d) Aktywne formy walki z bezrobociem


2. NOWOCZESNA GOSPODARKA MIASTA


a) Ochrona środowiska

b) Budownictwo mieszkaniowe

c) Infrastruktura techniczna

d) Kształtowanie organizacji Urzędu Miasta


3. PRZYCHYLNE ŻYCIU ŚRODOWISKO


a) Edukacja

b) Zdrowie

c) Sport, rekreacja i turystyka

d) Kultura

e) Pomoc społecznaPORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO


Problem: Zwiększenie bezpieczeństwa miasta

Cele:

1.Skuteczne działania Straży Miejskiej

2. Współpraca z policją

3.Współpraca ze Strażą Pożarną

4. Zwiększanie bezpieczeństwa w podległych jednostkach

Zadania:

Ad. l

 • Uzupełnianie sprzętu Straży Miejskiej

 • Wzmocnienie programu "Bezpieczne Miasto"

 • Obejmowanie monitoringiem wizyjnym nowych, niebezpiecznych obszarów miasta

Ad. 2

 • Okresowe spotkania Burmistrza, Starosty, Komendanta Policji, Komendanta Straży Pożarnej,

 • Pomoc w uzupełnieniu sprzętu dla policji

Ad. 3

 • Pomoc w uzupełnianiu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 • Pomoc w szkoleniu strażaków

 • Zapewnianie stałego przepływu informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta

 • Wprowadzenie systemów alarmowych p.poż. w obiektach miasta

Ad. 4

 • Zainstalowanie systemu alarmowego w jednostkach podległych
INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Problem: Integracja społeczności lokalnej niezbędnym warunkiem rozwoju demokracji

Cele:

1. Rzetelna i aktualna informacja warunkiem samorządności i integracji społeczności miejskiej

2. Budowa instytucjonalnych podstaw rozwoju gospodarczego

3. Wspieranie samoorganizowania się mieszkańców


Zadania:

Ad. 1

 • Biuletyn Informacji Publicznej

 • Stała współpraca z mediami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi

 • Dokumentowanie życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego miasta

Ad.2

 • Aktywne włączenie do planowania rozwoju gospodarczego Gostynina biznesmenów, dyrektorów przedsiębiorstw, przedstawicieli samorządu gospodarczego, reprezentantów związków zawodowych i organizacji społecznych

 • Współpraca z gminami regionu gostynińskiego

Ad. 3

 • Współpraca Burmistrza z miejscowymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi


ROZWÓJ GOSPODARCZY


Problem: Wspieranie rozwoju gospodarczego

Cele:

1.Utworzenie bazy działań wspierających rozwój gospodarczy

2.Promocja miasta

3. Utworzenie pełnej infrastruktury podstawą rozwoju gospodarczego

4. Współpraca podmiotów gospodarczych z Burmistrzem

5. Aktywne formy walki z bezrobociem


Zadania:

Ad. l

 • Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł zasilania rozwoju gospodarczego

 • Prowadzenie elastycznej polityki podatkowej (terminy płatności,umorzenia) w przypadku spodziewanych korzyści dla miasta

 • Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia bazy hotelowej

 • Podjęcie działań na rzecz stworzenia giełdy towarowo-rolno-spożywczej
  i centrum handlowego,

 • Zagospodarowanie wolnych terenów i obiektów – (nowe przedsiębiorstwa)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-02 11:34:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-11 11:53:43
 • Liczba odsłon: 6151
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407297]

przewiń do góry