Uchwała Nr 362/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie.

Uchwała Nr 363/LXXI/2018 Rady Mie4jskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr 364/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 365/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 366/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przekazania według właściwości skargi Barbary Zalewskiej na działalność Starosty Powiatu Gostynińskiego.

Uchwała Nr 367/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania według właściwości skargi Barbary Zalewskiej na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

Uchwała Nr 368/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik Nr 1 i 2,   Załącznik Nr 3, 4 ,5.

Uchwała Nr 369/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę nr353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik N1,   Załącznik N2.

Uchwała Nr 370/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

Uchwała Nr 371/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2018 rok.

Uchwała Nr 372/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewid. 3225/3, ul. Spółdzielczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jaj przebiegu . Załącznik

Uchwała Nr 373/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 3577, 3580, 3663, 3670, 3581/1, 3585/3, 3586/1, 3587/3, 3587/5, 3588/1, 3700/1, 3701/2, 3703/1, 3704/1, 3739/16, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik.

Uchwała Nr 374/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik 1 , Załącznik 1 cz. II Załącznik 2.

Uchwała Nr 375/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018.

Uchwała Nr 376/LXXII/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018r. w sprawie zorganizowania w Gostyninie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Uchwała Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uchwała Nr 378/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 379/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr 1, 2,   Załącznik 3,4, 5, 6, 7.

Uchwała Nr 380/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr353/LXX/2017 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik 1 , Załącznik 2.

Uchwała Nr 381/LXXIII/ 2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze. 

Uchwała Nr 382/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018. Załącznik.

Uchwała Nr 383/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. Załącznik

Uchwała Nr 384/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr. 1   Załącznik 2, 3, 4 .

Uchwała Nr 385/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 386/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania.

Uchwała Nr 388/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr  1,  Załącznik nr 2 i 3.

Uchwała Nr 389/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 390/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.

Uchwała Nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

Uchwała Nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr 393/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 rok w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów  wyboru ofert.

Uchwała Nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów".

Uchwała Nr 395/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką.

Uchwała Nr 396/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik Nr 1, 2     Załączniki 3-7

Uchwała Nr 397/LXXVII/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik nr 1 ,   Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 398/LXXVIII/20018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.

Uchwała Nr 399/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w uchwale nr 381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr 400/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych w Uchwale Nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania.

Uchwała Nr 401/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 402/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 403/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr 404/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.

Uchwała Nr 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 406/LXXIX/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr 407/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

  Uchwała Nr 408/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 409/LXXIX/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 410/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr. 1, 2    Załącznik 3,4, 5.

Uchwała Nr 411/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr. 2.

Uchwała Nr 412/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok.

Uchwała Nr 413/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Uchwała Nr 415/LXXX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 416/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  Regulamin  

Uchwała Nr 417/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 418/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 419/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik nr 1, 2.  Załącznik nr 3,4.

Uchwała Nr 420/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 . Załącznik nr 1 . Załącznik nr 2 .

Rezolucja Nr 421/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącego zrekompensowania kosztów poniesionych z tytułu usunięcia niebezpiecznych odpadów z działki nr 279/17 zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej.

Uchwała Nr 422/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik 1, 2.

Uchwała Nr 423/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2.

Uchwała nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu. Statut.

Uchwała Nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr 426/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast.

Uchwała Nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 428/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr 429/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 430/LXXXV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik 1,2    Załącznik 3, 4 , 5, 6.

Uchwała Nr 431/LXXXV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik 1, Załącznik 2.

Uchwała Nr 432/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 185/XXXVIII/2016.

Uchwała Nr 433/LXXXV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Statutu  Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Uchwała Nr 434/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie.

Rezolucja Nr 435/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018r. w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin.

Uchwała Nr 436/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. zmieniająca Uchwałę nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu "Gostynińska Karta Seniora".

Uchwała Nr 437/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie" stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Załącznik.

Uchwała Nr 438/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie" stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna. Załącznik.

Uchwała Nr 439/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie" stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Załącznik.

Uchwała Nr 440/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. Załącznik 1,   Załączniki 2,3 .

Uchwała Nr 441/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Załącznik 1 Załącznik 2.

Uchwała Nr 442/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok.

Uchwała Nr 443/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.