Gostynin, dnia 21.06.2024 r.

ZP.271.2.12.2024

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.12.2024

     W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej
na modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. gen. Józefa Bema 23 w Gostyninie, na działce geodezyjnej o nr ewid. 1936/10.

Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia ma posłużyć do przeprowadzenia planowanego postępowania w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) z zastosowaniem przepisów krajowych i unijnych regulujących realizację zamówień publicznych. W związku z tym dokumentacja musi uwzględnić wymogi tych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów: ustawy Prawo zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę oględzin części obiektu, której dotyczy przedmiot zamówienia. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wraz z załącznikiem graficznym) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie do dnia 10 października 2024 r.
3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)    posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia; w szczególności posiadają lub dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
2)    posiadają  doświadczenie w realizacji usług (tj. opracowaniu dokumentacji) dla inwestycji o podobnym charakterze;
3)    przeprowadzili wizję lokalną części obiektu, której dotyczy przedmiot zamówienia.
4.      Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.
5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.      Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 1 lipca 2024 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:
1)    dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
2)    oraz poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług, dla inwestycji o podobnym charakterze;
7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Włodzimierz Frontczak – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-22).
8.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem graficznym
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-21 09:40:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-21 10:54:43
  • Liczba odsłon: 102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799491]

przewiń do góry