Gostynin, dnia 28.05.2021 r.

ZP.271.2.4.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.4.2021

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację projektu pn.

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji

 

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę widowni i sceny, przebudowę holu, garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż  wraz z uzyskaniem odstępstw od Wojewódzkiego Komendanta PSP - w ramach realizacji Projektu pn. Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji. Ww Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Program Infrastruktura domów kultury).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej,

2) wykonanie inwentaryzacji szczegółowej  budynku,

3) opracowanie mapy do celów projektowych,

4) wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

5) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym uzgodnienie od komendanta wojewódzkiego PSP,

6) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę,

7) trzykrotną aktualizację kosztorysów na żądanie Zamawiającego w okresie ważności pozwolenia na budowę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i przekazanie wszystkich opracowań (bez pozwolenia na budowę) oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę - do 20 grudnia 2021r. Termin jest ostateczny i nie podlega wydłużeniu z uwagi na warunki dofinansowania uzyskanego przez Gminę Miasta Gostynina na realizację tego Projektu. Uzyskanie i przekazanie ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem, że wersja elektroniczna dokumentacji jest tożsama z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę - do 30 marca 2022 r.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)      posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia,

2)      posiadają  doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze; Zamawiający wymaga, żeby Wykonawcy wykonali projekty przebudowy wraz z aranżacją wnętrz sal kinowych i scen teatralnych,

3)      przeprowadzili wizję lokalną w budynku MCK w Gostyninie.

4.      Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.

5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:

1)      Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie.

2)      Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty.

3)      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 4 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. Do formularza ofertowego należy dołączyć referencje potwierdzające posiadane doświadczenie.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 –  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-28 08:54:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-02 08:08:35
  • Liczba odsłon: 898
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650238]

przewiń do góry