Gostynin, dnia 24.11.2021 r.

ZP.271.2.10.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.10.2021

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego w oparciu o art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

Dostawa do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu umowy do dnia 20 grudnia 2021r.

Sposób obliczania ceny oferty:

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy specyfikacji technicznych lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Paulina Toruniewska  – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (telefon: 24 236-07-23).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 –  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-24 14:48:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 14:54:27
 • Liczba odsłon: 1157
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121742]

przewiń do góry