KIEROWNIK ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

Główny księgowy – ¾ etatu

(nazwa stanowiska pracy)

 


Wymagania niezbędne:

Stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 08 czerwca 2005 roku o finansach publicznych głównym księgowym może być osoba:

ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej)

b) ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej)

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.


Wymagania dodatkowe:

znajomość zagadnień finansowo-księgowych jednostki samorządowej,

umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych

znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego)

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

nieposzlakowana opinia,

samodzielność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista,.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

sporządzanie planów budżetowych,

kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,

przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych ,

prowadzenie pełnej księgowości Zakładu ,

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych,

kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji,

sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ( PFRON, ZUS, podatku od środków transportu),

praca w programie płatnik, sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,

prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,

finansowe rozliczenie inwentaryzacji ,

wykonanie prac zleconych przez Kierownika Zakładu,

sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 


Wymagane dokumenty:

życiorys,

list motywacyjny,

dokumenty potwierdzające wykształcenie,

kwestionariusz osobowy,

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

zaświadczenie o niekaralności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Gostyninie lub pocztą na adres: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
w terminie do dnia 10.11.2009 r (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej BIP ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina,

09-500 Gostynin, Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Gostyninie.

 

 

 

Uwaga:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 285 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.). 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE POBIERZ 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-23 07:49:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-31 07:24:17
  • Liczba odsłon: 7477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562345]

przewiń do góry