Usługi opiekuńcze

 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przys ługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 4. Gmina przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Tabela odpłatności za 1 godz. usług świadczonych w domu podopiecznego obowiązująca od 01.01.2003 r. zgodnie z Uchwałą Nr. 200/XXIX/00 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2000 r.

 

Dochód na

osobę w

rodzinie

Stawka odpłatności od ceny usługi – 4,32

 

Gospodarujący samotnie

 

Gospodarujący w rodzinie

w %

w zł. za

1 godz. usługi

 

w %

w zł. za

1 godz. usługi

do 461 zł

0

0

0

0

od 461,01 do 553,20 do

120 %

10

0,43

20

0,86

od 553,21 – do 645,40

powyżej 120% do 140 %

15

0,65

25

1,08

od 645,41 – do 691,50

powyżej 140%do 150 %

18

0,78

30

1,30

od 691,51 – do 806,75

powyżej 150% do 175%

30

1,30

35

1,51

od 806,76- do 922,00

powyżej 175% do 200%

40

1,73

100

4,32

od 922,01-do1152,50

powyżej200%do250%

50

2,16

100

4,32

od1152,51-do 1383,00

powyżej 250%do 300%

75

3,24

100

4,32

300% - od 1383,01

pełna odpłatność

100

4,32

100

4,32

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym pogotowiem.

STAWKA ODPŁATNOŚCI OD CENY USŁUGI – 6 ZŁ

Dochód na osobę w rodzinie w zł.

Gospodarujący samotnie

w %

 

w zł. za 1 godz. usługi

 

Gospodarujący w rodzinie w %

 

w zł. za 1 godz. usługi

do 461 zł

0%

Bezpłatnie

0%

Bezpłatnie

462 – 752 zł

3%

0,18 zł

7%

0,42 zł

753 -1,003 zł

7%

0,42 zł

15%

0,90 zł

1,004-1,171zł

15%

0,90 zł

25%

1,50 zł

1,172-1,253zł

30%

1,80 zł

40%

2,40 zł

1,254-1,337zł

60%

3,60 zł

70%

4,20 zł

1,338-1,504zł

90%

5,40 zł

100%

6,00 zł

powyżej 1,504zł

100%

6,00 zł

100%

6,00 zl

Dożywianie dzieci w szkole

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r., oraz Uchwałą Nr. 36/IV/03 r. Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w 2003 r. pomocy w dożywianiu uczniów obiętych “ Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003 r. “ , ustanowionym uchwałą nr 5/2003 rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów;

 1. Świadczenie, w formie gorącego posiłku, przysługuje bezpłatnie uczniowi uczeszczającemu do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, kryterium kwalifikującego.

Wyprawka szkolna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

 1. Pomoc w formie wyprawki szkolnej, zwana dalej ,,pomocą”, przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym 2003/2004 podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 2. Pomoc przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 3. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana również uczniom z rodzin, w kórych dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 110% kryterium dochodowego.

 4. Pomoc przyznaje się na wnoisek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 5. Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia lub w szkole podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał. Wniosek złożony w szkole przekazuje się do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

 6. W przypadku, gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze azględu na miejsce czasowego pobytu ucznia

 7. W skład wyprawki szkolnej wchodzą:

  1. część obejmująca: plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne - o łącznej wartości 90 zł

  2. część obejmująca podręczniki szkolne – o łącznej wartości do 100 zł

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

 1. Ośrodek wypłaca zasiłki rodzinne pielęgnacyjne dla osób, które nie nabyły prawa do ich otrzymywania z innych źródeł.

 2. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje jeżeli przeciętny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza za 2001 r. 548 zł, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko i pobierającej zasiłek pielęgnacyjny 612 zł.

 3. Wysokość zasiłku rodzinnego:

  1. 42,50 zł na pierwsze i drugie dziecko

  2. 52,60 zł na trzecie dziecko

  3. 67,70 na każde kolejne dziecko

 4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku do lat 16 na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności.

 5. Powyżej lat 16 zasiłek pielęgnacyjny przysługuje jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego i stopniu umiarkowanym lub o stopniu znacznym oraz gdy ukończy 75 lat.

 6. Kwota zasiłku od 1 marca 2003 r. wynosi 141,70 zł.

Praca socjalna

 1. Osobom i rodzinom udziela się pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego.

 2. Osobom i rodzinom może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty do przyznania świadczenia z pomocy społecznej

1) Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

  1. dowodu osobistego

  2. decyzji organu rentowego przyznającej rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego

  3. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe

  4. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( usług rolniczych ), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe

  5. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych

  6. dowodu otrzymania renty lub emerytury

  7. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

  8. zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkiły wyższej o pobieraniu nauki

  9. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracielub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy

  10. legitymacji ubezpieczeniowej z podaną kwotą, od której naliczane są składkina ubezpieczenie społeczne

  11. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składkina ubezpieczenia społeczne rolników

  12. oświadczenie klienta pomocy społecznej o wysokości uzyskanego dochodu z prowadzonej dzialalności gospodarczej oraz zaświadczenie urzędu skarbowego stwierdzająceformę opodatkowania

  13. oświadczenia o stanie majątkowym; wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Tryb i zasady działania Ośrodka określa ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. 98 Nr. 64 poz. 414 z poniższymi zmianami )

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 12:37:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-15 09:57:00
 • Liczba odsłon: 3865
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562521]

przewiń do góry