OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 15 września 2017 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 14.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa” na działkach o nr ew. 112 i 9103 bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z jej treścią i złożenia ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 –pok. 1 w godz. 7301530 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina


                                                                                      Paweł Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 10:06:33
  • Liczba odsłon: 2548
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560129]

przewiń do góry