INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 08 sierpnia 2017 r.


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że na wniosek Izolbet Transport Sp. z o.o. z/s ul. Krośniewicka 3, 09-500 Gostynin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 2013/15, 2013/16, 2013/18, 2013/19, 2013/25 i 2013/27 w Gostyninie”.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 w/w ustawy oraz składania ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 1 w godz. 7301530 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                   Burmistrz Miasta Gostynina


                                                                          Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-10 15:36:48
  • Liczba odsłon: 2994
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11551605]

przewiń do góry