INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 18 sierpnia 2017 r.


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że na wniosek POLDEXIM Sp. z o.o., ul. Krośniewicka 3, 09-500 Gostynin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynków magazynowo-usługowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ew. 902/2 i częściowo na działkach o nr 902/1, 903/4 i 904/1.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 w/w ustawy oraz składania ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 1 w godz. 7301530 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                               Burmistrz Miasta Gostynina


                                                                       Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-18 15:02:55
  • Liczba odsłon: 2722
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11578984]

przewiń do góry