KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Referenta1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a) wykształcenie  wyższe – preferowany kierunek administracja
b) znajomość ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom
    uprawnionym do alimentów Dz.U. Z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z póź. zm.
c) Kodeks Postępowania Administracyjnego
c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera
       
2) wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy z ludźmi
b) rzetelność i terminowość
c) dyspozycyjność

2. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:


a) przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń z funduszu
    alimentacyjnego
b) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

3. Wymagane dokumenty:

           1) wypełniony kwestionariusz osobowy;
           2) CV
           3) list motywacyjny;
           4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
           5) oświadczenie o niekaralności.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

     1) termin: do 08 października 2010 r.
     2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej, podpisanej
         kopercie   z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta” osobiście lub listem
         poleconym;
     3) miejsce:
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
         ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin.
5. Dodatkowe informacje:

     1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o  terminie
         postępowania sprawdzającego;
    2) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta Gostynina
        oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

                                                                                                   
Kierownik MOPS w Gostyninie
mgr Renata Zagórska

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie POBIERZ
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU na stanowisko referenta POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-28 21:43:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-28 11:39:07
  • Liczba odsłon: 14803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105877]

przewiń do góry