PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

 • Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie jest szkołą publiczną.
 •  w szkole funkcjonują klasy I - III gimnazjum
 • nauka w szkole trwa 3 lata,
 • szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 •  w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy egzamin gimnazjalny obejmujący cześć: humanistyczną, matematyczno-przyrodnicza i języka nowożytnego
 • ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach średnich
 • szkoła może prowadzić świetlicę i stołówkę szkolną
 • szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne, wyrównawcze lub oddziały przysposabiające do pracy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę, stosując odpowiednie przepisy w tym zakresie
 • szkole może być prowadzona, przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci, działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
 • szkoła może prowadzić, w czasie wolnym od nauki, placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów oraz osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami.

CELE  I  ZADANIA  GIMNAZJUM

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w szczególności :

n    w zakresie nauczania, co stanowi jej  podstawowe działanie, zapewnia uczniom między innymi:

1.    naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2.    poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie          umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3.    dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych  treści,

4.    rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

5.    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6.    traktowanie wiadomości przedmiotowych , stanowiących wartość poznawczą samą                 w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7.    poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8.    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury         europejskiej,

n    w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, stwarza warunki do:

1.   planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2.   skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu         widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3.   efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania  obowiązujących norm,

4.   rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5.   poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6.   odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7.   rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8.   przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

n    w zakresie wychowania, współpracując z rodzicami i opiekunami, zmierza do tego, aby     uczniowie:

1.    znajdowali w gimnazjum środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

2.    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3.    mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

4.    stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie  odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5.    poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów          życiowych i  wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6.    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz         przygotowywali się do  życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu          przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7.    przygotowali się rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8.    kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich          poglądów , umieli  współdziałać i współtworzyć w gimnazjum wspólnotę nauczycieli                i uczniów,

n    mając na uwadze pełny osobowy  rozwój ucznia, działa na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

1.   Gimnazjum wykonuje zadania poprzez :

a)   realizację celów, zadań i treści zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania,

b)  systematyczne i konsekwentne realizowanie Szkolnego Planu Nauczania, Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,

c)   zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami,

d)  stwarzanie możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wspieranie w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego oraz zapewnianie im odpowiednich warunków pracy,

e)   współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

f)    umożliwianie uczestniczenia uczniom w różnego typu zajęciach organizowanych przez Szkołę,

g)   otoczenie ucznia opieką w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych,

h)   zapoznawanie uczniów z zasadami promocji i ochrony zdrowia, podstawowymi przepisami bhp oraz regulaminami korzystania z pracowni, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń Szkoły,

i)     wspomaganie materialne uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

j)    korzystanie z dorobku kulturalnego miasta i regionu dla kształcenia kulturowych,       patriotycznych  i obywatelskich postaw uczniów,

k)  uczenie uczniów samorządności i aktywnego udziału w życiu Szkoły.

 

2.   W realizacji zadań Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 • Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
 • Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
 • Szkoła umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie wewnątrzszkolnego doradztwa oraz zajęć związanych wyborem kierunku dalszej nauki.
 • Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,  a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
 • Uczniowie Szkoły mają możliwość uczęszczania na zajęcia religii, prowadzone przez nauczycieli katechetów skierowanych do pracy w Szkole przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 • Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii Szkoła, w miarę posiadanych możliwości, może organizować naukę etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 • Szkoła umożliwia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego.
 • Szkoła, w miarę potrzeb i posiadanych możliwości, umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.
 • Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem Szkoły (np. w trakcie wycieczek, biwaków, rajdów ).
 • Każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku).
 • W wyjątkowych przypadkach rodzice lub wychowawca ucznia z zaburzeniami rozwojowymi może zwrócić się do Dyrektora Szkoły o przydzielenie stałego opiekuna.
 • Dyrektor Szkoły podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej wyznacza opiekuna spośród nauczycieli, określając zakres jego obowiązków.
 • oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć, w miarę możliwości, organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci.
 • Uczniom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców, w miarę możliwości organizują doraźną pomoc materialną.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-16 08:05:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-16 08:05:16
 • Liczba odsłon: 6050
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105735]

przewiń do góry