REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR1

W GOSTYNINIE

 1. Zasady zachowania uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.
 1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych a także 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 15 minut po zakończeniu swoich zajęć.
 2. Uczniowie dojeżdżający przebywają w świetlicy oczekując na zajęcia lekcyjne.
 3. Uczniowie, którzy są członkami kół zainteresowań i SKS mogą przebywać na terenie szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcie.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora.
 5. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.
 6. Po usłyszeniu dzwonka uczniowie zobowiązani są ustawić się przed klasą sali lekcyjnej. I oczekiwać na przyjście nauczyciela. Nauczyciel wprowadza uczniów do sali lekcyjnej.
 7. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno – zimowym uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, natomiast w okresie wiosenno – letnim mogą opuścić budynek szkolny i przebywać na dziedzincu szkolnym
 8. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szatni okrycie wierzchnie oraz zmienia obuwie.
 9. W budynku szkolnym uczeń może przebywać tylko w obuwiu miękkim. Za obuwie miękkie uważa się obuwie tekstylne oraz obuwie typu sportowego na gumowej podeszwie koloru białego nie zakrywającej kostek ( trampki i tenisówki). Podeszwa obuwia jest czysta.
 10. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuścić terenu szkoły, podczas tzw. okienek i w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, uczeń przebywa w świetlicy szkolnej.
 11. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela:
 1. nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły ( wycieczki, rajdy, biwaki, kino, inne)
 2. w miejscu oznaczonym i godzinie opuszcza szkołę wspólnie z uczniami,
 3. uczniowie przez cały czas zobowiązani są do pozostania pod bezustanną opieką-nadzorem nauczyciela,
 4. nauczyciel nie pozostawia uczniów bez opieki i ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność, w tym zapewnia uczniom w każdej chwili bezpieczeństwo (psychiczne i fizyczne),
 5. jeżeli wymagają tego przepisy prawa nauczyciel składa na co najmniej 3 dni przed planowaną wycieczką ,, Kartę wycieczki” z załącznikami np. listę uczestników.
 1. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora gimnazjum.
 2. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do Regulaminu Szkoły i godnie reprezentuje szkołę.
 3. Uczeń w szkole powinien być ubrany czysto i schludnie. Zabrania się noszenia w szkole fryzury, garderoby oraz biżuterii i dodatków charakterystycznych dla subkultury młodzieżowych.
 4. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy biała koszulka T-shirt i spodenki oraz obuwie sportowe i dres.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych , leków oraz żywych zwierząt.
 6. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i estetykę pomieszczeń i terenów przyszkolnych, utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach sanitariatów.
 7. Uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo, nie należy siadać na parapetach okien, wychylać się z okna, itd.
 8. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.
 9. Dla zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw zakaz biegania obowiązuje również na korytarzach szkolnych.
 10. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój i podporządkować się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną.
 11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych.
 12. Podczas lekcji nie żujemy gumy i nie spożywamy pożywienia.

I. Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego.

Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem kotłowni i pomieszczeń gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem wychowawcy lub prowadzącego zajęcia.

 1. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy, stołówki szkolnej i pracowni szkolnych oraz zasady korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń uregulowane w odrębnych regulaminach.
 2. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Gostyninie i wchodzi w życie z dniem ............................ .

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 10:05:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-02 12:49:59
 • Liczba odsłon: 3159
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354780]

przewiń do góry