STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GOSTYNINIE

 


Informacje ogólne

§ 1

1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole nr 5  z siedzibą

         w Gostyninie przy ulicy Kochanowskiego 2. 

     2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Gostynin.

     3. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci zdrowe i z deficytami

         rozwojowymi.

      4. W przedszkolu wszystkie dzieci nauczane są w języku polskim.

 

Cele i zadania przedszkola

 

                                                                      §2.

            Cele przedszkola:

 

1.     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.     wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

3.     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

4.     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5.     troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

6.     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

7.     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8.     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej , etnicznej i religijnej;

9.     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

 

§3.

                             

Zadania przedszkola:

 

Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz harmonijny przebieg wychowania   i kształcenia poprzez:

1.     swobodne zabawy dzieci w sali;

2.     zabawy ruchowe, zajęcia i gry sportowe na boisku, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze;

3.     zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4.     czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne wg uznania nauczyciela;

5.     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach..

6.       Przedszkole udziela i organizuje wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich   rodzicom   oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
            1)   z niepełnosprawności,
            2)   z niedostosowania społecznego,
            3)   ze specyficznych trudności w uczeniu się,
            4)   z zaburzeń komunikacji językowej,
            5)   z choroby przewlekłej,
            6)   zaniedbań środowiskowych.                                                                                                                7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  udzielana jest również rodzicom  i nauczycielom, która polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania   efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  jest udzielana z
           1)   rodziców,  
           2)   nauczyciela, specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,  
           3)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni     

                  specjalistycznej,  
           4)   pomocy nauczyciela.                                                                                                                               9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 
           1)  zajęć specjalistycznych:
                a)  korekcyjno-kompensacyjnych,
                b)  logopedycznych,
                c)  socjoterapeutycznych,
                d)  innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
           2)  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
10
.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści  wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej "specjalistami".   Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne, w tym obserwację pedagogiczną 

           w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

           dzieci oraz  zaplanowania sposobu ich zaspokajania, zakończoną analizą i

          oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).  
         11.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we   

              współpracy z:  
           1)   rodzicami,  
           2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
           3)   placówkami doskonalenia nauczycieli,  
           4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,  
           5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na

                 rzecz rodziny,  dzieci i młodzieży. 
        12.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  jest

                dobrowolne  i nieodpłatne.

        13.   Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

               pedagogicznej     w przedszkolu jest zadaniem zespołu ( zespołów).

        14.   Zespół o którym mowa w ust.17 składa się z nauczycieli oraz specjalistów,

                 prowadzących zajęcia   z dziećmi. 
        15.   Do zadań zespołu należy: 
            1)  Ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy pp w oparciu o

                 wyniki  przeprowadzonej diagnozy,
            2)   Wskazanie  zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku

                   pomocy  psychologiczno- pedagogicznej,   odpowiednio do dokonanego   

                  rozpoznania z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń  zawartych w

                  orzeczeniu lub opinii Poradni oraz opracowanie planu działań   

                  wspierających  dziecko w procesie rozwoju i edukacji.
            3)    Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-

                   pedagogicznej udzielanej   dziecku oraz określenie wniosków i zaleceń

                    dotyczących dalszej pracy z wychowankiem.
            4)   Organizowanie spotkań członków zespołu w miarę potrzeb z możliwością

                   udziału  rodziców dziecka, przedstawiciela poradni pp na wniosek   

                   dyrektora oraz innych osób.        
            5)    Założenie i prowadzenie Karty indywidualnych potrzeb dziecka. 

 

 

 

    

§4.

 

Sposób realizacji zadań:

 

1.     różnorodne zabawy dowolne i zorganizowane;

 

2.     zajęcia indywidualne, grupowe, dowolne kierowane przez nauczycielkę;

 

3.     spacery, wycieczki piesze i autokarowe;

 

4.     czynności samoobsługowe, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;

 

5.     obserwowanie dzieci, prowadzenie pracy indywidualnej i wyrównawczej; diagnoza umiejętności dzieci 5-cio i 6-letnich;

 

6.     systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dzieciach;

 

7.     dla chętnych dzieci, za zgodą rodziców prowadzenie zajęć dodatkowych z: rytmiki, tańca współczesnego, nauki języka angielskiego i katechezy;

 

8.     objęcie dzieci  potrzebujących opieką specjalistyczną : logopedyczną, psychologiczną, kompensacyjno-korekcyjną itp

 

 

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

 

                                                              §5.

Organami przedszkola są:

 

1.     Dyrektor Przedszkola

2.     Rada Pedagogiczna

3.     Rada Rodziców

 

                                                              §6.

Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy i placówki                               

          oświatowej, który w szczególności:

           

1.     zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 

2.     przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 

3.     występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników obsługi;

 

4.     kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą przedszkola                i reprezentuje je na zewnątrz;

 

5.     sprawuje nadzór pedagogiczny;

 

6.     dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 

7.     sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 

8.     realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 

9.     wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych                    z przepisami prawa;

 

10.                       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie i organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola;

 

11.                       sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

12.                       współpracuje w wykonywaniu zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami;

 

13.                       wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;

 

14.                       organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących dzieci, rodziców i nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

 

      15.Tworzy „zespoły” dla dzieci posiadających właściwe orzeczenie lub opinię    

           Poradni PP, których w wyniku analizy przeprowadzonych, przez nauczycieli        

          oraz specjalistów, obserwacji pedagogicznych stwierdzono określone potrzeby  

          rozwojowe  kwalifikujące do udzielania pomocy.
      16. Wyznacza osobę koordynującą prace zespołu.
      17.Ustala dla dziecka formę, sposób i okres udzielania pomocy zgodnie z

           zaleceniami zespołu oraz określa wymiar  godzin, w którym poszczególne

          formy pomocy będą realizowane.  
       18. Poinformuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych zasadach udzielania

   wychowankowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. - Wymiar    godzin

      19. Zapoznaje się z wnioskami i zaleceniami zespołu dotyczącymi efektów

             udzielanej  pomocy  i dalszej pracy z dzieckiem oraz ewentualne decyduje o

         wcześniejszym zakończeniu udzielanej pomocy.
      20. Informuje na piśmie rodziców dziecka o terminie spotkań zespołu oraz

            możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu, a także udziału wskazanych przez

            nich we wniosku specjalistów.
       21.Wnioskuje na piśmie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o

               ewentualny  udział przedstawiciela w spotkaniu zespołu.
       22. Uzupełnia wskazane przepisem informacje „karty” indywidualnych potrzeb

             dziecka  oraz zapewnia właściwy sposobu przechowywania „karty” jako

            dokumentu.

        23. Przekazuje, za zgodą rodziców dziecka, kopii „ karty” do przedszkola lub

             Szkoły  do której zostało przyjęte dziecko.
       24.Określa zatrudnionym w przedszkolu specjalistom zadań z zastosowaniem

             przepisów  prawa.

25.reprezentuje przedszkole na zewnątrz poprzez współpracę z urzędami, instytucjami, fundacjami, zakładami pracy itp. celem ścisłej współpracy ze środowiskiem , promowania przedszkola  oraz pozyskiwania sponsorów.

 

                                                             §7.

 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola,

                 a jej przewodniczącym jest dyrektor przedszkola.

 

                  Kompetencje rady pedagogicznej są następujące:

 

1.     zatwierdzanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola;

 

2.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 

3.     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 

4.     podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora przedszkola do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola;

 

5.     opiniowanie organizacji pracy przedszkola, planu finansowego, wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, propozycji dyrektora w sprawach przydziału stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;

 

6.     przygotowanie projektu statutu przedszkola, jego zmian i uchwalenie go;

 

7.     występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora;

 

8.     występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, jego dyrektora lub nauczyciela;

 

9.     podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 składu;

 

10.                       uchwalanie regulaminu swej działalności;

 

11.                       protokołowanie przebiegu posiedzeń;

 

                                                                §8

 

 Rada Rodziców jest tworzona uchwałą ogółu rodziców.

 

                 Do kompetencji rady rodziców należy:

 

1.     wspieranie działalności statutowej przedszkola;

 

2.     uchwalanie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;

 

3.     występowanie do innych organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

 

4.     organizowanie prac użytecznych dla przedszkola i środowiska;

 

5.     współorganizowanie imprez na cele przedszkola;

 

6.     pozyskiwanie sojuszników i sponsorów dla przedszkola

 

 §9.

 

Rozwiązywanie sporów między organami:

 

1.     każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w niniejszym statucie i regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa;

 

2.     dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami przedszkola i ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych organów;

 

3.     dyrektor przedszkola zapewnia bieżąca wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach;

 

4.     w przypadku zaistnienia sporów między organami przedszkola, z wyłączeniem dyrektora przedszkola, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor przedszkola - od rozstrzygnięcia organom przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 14 dni, do organu prowadzącego;

 

5.     jeśli stroną sporu jest dyrektor przedszkola, wówczas organem właściwym do

rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący przedszkole - rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie;

 

 

 

Organizacja przedszkola

 

                                             §10.

 

1.     Przedszkole jest trzy - oddziałowe.

 

2.     Do realizacji celów statutowych przedszkole ma następujące pomieszczenia:

3 sale zajęć, szatnię, sanitariaty, kuchnię z  zapleczem, teren przedszkolny wyposażony w sprzęt sportowo- rekreacyjny i piaskownice.

           

                                                              §11.

           

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w  zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.     Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

3.     W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba dzieci nie powinna przekraczać 20, w tym 5 niepełnosprawnych.

4.     Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwu nauczycielek, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).

5.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 

                                                              §12

1.     Praca wychowawczo- opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za ich dodatkową opłatą            w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań.

Czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności: zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego,  i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz kółka tanecznego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

      1/ z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 -20 minut,

      2/ z dziećmi 5-6 lat około 30 minut.

 

      4. W przedszkolu- za zgodą  rodziców- organizuje się w ramach planu zajęć  

          przedszkolnych, naukę religii w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych dla danego                                                                            

         poziomu nauczania i dla co najmniej 7 dzieci. Przy mniejszej liczbie

         wychowanków grupy na katechezach należy łączyć.

         Przy mniejszej liczbie wychowanków grupy na katechezach należy łączyć.

         Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych

         i zatwierdzonych przez władze Kościoła.

         W grupach dzieci 5-cio i 6-letnich naukę religii finansuje organ prowadzący,

         natomiast w grupach dzieci młodszych opłatę ponoszą zainteresowani rodzice.

 

                                                             

 

 

§13.

Sprawowanie opieki nad dziećmi:

 

1.     -w czasie pobytu w przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i personel pomocniczy;

-w czasie pobytu dzieci poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i wyznaczony personel pomocniczy;

-w czasie wycieczek autokarowych na 1 opiekuna przypada maksymalnie 10 wychowanków - do pomocy personelowi włączani są wtedy rodzice;

2.     dzieci przyprowadzane są do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców

(prawnych opiekunów), lub osoby przez nich upoważnione na piśmie (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielce lub dyrektorowi);                        w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyprowadzania            i odbierania dzieci przez młodzież powyżej 14 r.ż. za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów tych dzieci;

            każdorazowe przyprowadzenie i odebranie dziecka musi być zgłaszane

          nauczycielce;

§14.

 Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w  przedszkolu regulują

           odrębne przepisy.

 

                                                                §15.

    1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku  

          szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez

          dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ  

          prowadzący, który wyznacza termin jego sporządzania.

 

    2.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

 

1)    czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)    tygodniowy plan pracy nauczycieli- – w  tym ilość  godzin ponadwymiarowych

3)    liczbę dzieci  przyjętych na dany rok szkolny wg roczników;

     4)  liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników pedagogicznych,

         administracyjnych i obsługowych;

     5) stopień awansu zawodowego nauczycieli i informację o realizacji ścieżki awansu

     6)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych

         przez organ prowadzący przedszkole.

 

 

Organizacja pracy

 §16.

    1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

          dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem

          zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

          Ramowy rozkład jest wywieszany na tablicy ogłoszeń.

 

    2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki, którym powierzono

         opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład

         dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

                                                             §17

     1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych   

          przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

 

     2.  Dzienny czas pracy przedszkola w danym roku, w tym czas przeznaczony

         na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

         ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

3.        Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, czyli realizacja podstawy programowej w przedszkolu wynosi 5 godzin i odbywa się w godzinach 800-1300

Poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej    

          wychowania przedszkolnego za dodatkową odpłatnością rodziców w          przedszkolu  mogą być prowadzone: rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia    

          logopedyczne i nauka języków obcych, taniec współczesny, religia (w grupach 

          dzieci 3- i 4-ro letnich.).

Zasady odpłatności

 

            §18.

   

    1.Za świadczenia przedszkola wykraczające poza bezpłatny czas przeznaczony na    realizację  podstawy programowej na rzecz dzieci rodzice (opiekunowie)           ponoszą  opłaty ustalone uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Gostyninie.

 

    2.  Za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu pracownicy ponoszą następujące

         opłaty:

        -100% stawki żywieniowej przy korzystaniu z trzech posiłków (ś+o+p);

        -  75% stawki żywieniowej przy korzystaniu z dwóch posiłków (ś +o lub o+p),

        -  50% stawki żywieniowej przy korzystaniu z jednego posiłku (obiad)

 

         Pracownicy przedszkola korzystają z posiłków wg norm  dla dzieci.

 

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

 

§19

 

1.Nauczyciel przedszkola ma za zadanie:

 

1)    dbać o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

2)    planować i prowadzić pracę wychowawczo- dydaktyczną oraz

odpowiadać za jakość tej pracy,

3)    zapoznawać rodziców z programem (zestawem) wychowania w przedszkolu,

programami własnymi, planem rocznym i planami miesięcznymi uwzględnia-                                    jącymi  zadania i treści  z aktualnie obowiązującej podstawy programowej MEN

4)    prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu  poznanie

     i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować je. Obserwacje pedagogiczne zakończone są analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowaniem w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”  i przekazanie jej rodzicom

5) prowadzić diagnozę przedszkolną w  roku szkolnym poprzedzającym termin

możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole i poinformować o jej wynikach rodziców,      

      6)  udzielać fachowej pomocy dzieciom z różnymi deficytami celem ich              zminimalizowania,

     7) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną  itp- brać aktywny udział w pracy powołanych zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

i ich rodzicom,

 8) tworzyć warunki wspomagające indywidualny rozwój dzieci: poszerzać

ich zdolności i zainteresowania; likwidować braki rozwojowe oraz

zapobiegać powstawaniu bądź pogłębianiu się wad rozwojowych,

9) prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

 10) współdziałać z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach

wychowania i nauczania dzieci,

   11) włączać rodziców w działalność grupy, przedszkola,

   12) informować rodziców o zachowaniu i rozwoju dzieci na każde ich 

życzenie,

 13) zapoznawać  rodziców z najnowszymi osiągnięciami literatury, pedagogiki

    i psychologii przedszkolnej (nowoczesne metody i formy pracy, pomoce do                                  zabaw i zajęć, fachowa literatura),   

14) opracowywać i realizować programy profilaktyczne pracy indywidualnej dla        dzieci mających deficyty rozwojowe oraz uzdolnionych.

 

      15)  kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego

             godności osobistej;

      16)   opieka i dbanie o wystrój powierzonej sobie sali;

      17)   przestrzeganie tajemnicy służbowej;

     18)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje

             pracownicze;

19) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany do:

1)    skrupulatnego przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i ppoż., a także odbywania wymaganych szkoleń z tego zakresu;

2)       ciągłej obecności przy dzieciach (nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi);

3)       niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)       nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5)       przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)       wchodzenia do sali  jako pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu (jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu);

7)       kontrolowania właściwej postawy dzieci w czasie zajęć i korygowania zauważonych błędów;

8)       dbania o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)       zgłaszania do dyrektora oraz wpisywania do zeszytu wszystkich wyjść poza teren przedszkola;

10)   ograniczenia pobytu dziecka na powietrzu gdy zjawiska atmosferyczne zagrażają jego bezpieczeństwu;

11)   usuwania z sali uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

12)   udzielenia pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

13)   niezwłocznego zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

 

2. Do zadań specjalistów należy:

 

1)opracowywanie programów pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi

   oraz ich realizacja,

2) prowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej uwzględniającej konkretne

   potrzeby opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne dziecka , przedszkola i

   środowiska,

3) prowadzenie zajęć logopedyczno- terapeutycznych z dziećmi

    niepełnosprawnymi i z dysfunkcjami,

4) prowadzenie zajęć integrujących dzieci niepełnosprawne z grupą,

5) udzielanie dzieciom porad  na terenie przedszkola i domu rodzinnego,

6) rozpoznawanie warunków życia dzieci niepełnosprawnych w domu rodzinnym,

7) dokonywanie okresowej oceny postępów dzieci niepełnosprawnych,

8) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym grupę w ich pracy z dziećmi

    niepełnosprawnymi,

9) współdziałanie dyrektora przedszkola, nauczycielami grup z rodzicami, specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i innymi specjalistami w  rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z organizowaniem pomocy dzieciom w zakresie kompensowania, wyrównywania i likwidowania deficytów i zaburzeń rozwojowych,

10) udział w  zebraniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami oraz w

     warsztatach szkoleniowych.

11) zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

    

 

3. Formy współdziałania z rodzicami (opiekunami):

 

1) okazjonalne spotkania indywidualne i grupowe,

2) "dni otwarte" (obserwacja dzieci podczas zajęć i zabaw zorganizowanych

     i dowolnych,

3) cykliczne, stałe zebrania z rodzicami (pedagogizacja) 1x na kwartał,

4) wspólne warsztaty metodyczne dla rodziców i nauczycieli

5) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych

Zadania innych pracowników przedszkola

do zadań intendenta należy:

 

1)       w ramach gospodarki pieniężnej:

a)    przyjmowanie opłat od rodziców na kwitariuszach K103 i K104 i odprowadzanie nagromadzonych środków do banku,

b)  rozliczanie dochodów z księgowością przedszkola,

c)    właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, niezwłoczne odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania; stosowanie obrotu gotówkowego ograniczyć jedynie do wydatków bieżących (zawsze, gdy jest to możliwe, zmierzać do obrotu bezgotówkowego),

d)   sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,

e)    w przypadku zakupów środków trwałych, po uzgodnieniu ich wartości z główną księgową, nanoszenie do księgi inwentarzowej, po uprzednim ich oznakowaniu,

f terminowe przekazywanie rachunków bieżących do księgowości przedszkola, w przypadku kilkudniowej zwłoki zabezpieczanie ich w szafie zamykanej na klucz;

2)  w ramach gospodarki materiałowo – magazynowej:

a)  prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych,  aktualizacja oznakowań inwentarzowych,

b)  uzgadnianie sald z księgowością - dwa razy w roku inwentarzowych, raz w miesiącu magazynowych,

c)  uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola,

d)  zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,

e)  racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

f)   branie odpowiedzialności materialnej za straty powstałe wskutek niedostatecznych oględzin artykułów podczas dostawy towaru lub nienależytego zabezpieczenia towaru w magazynie, czy też powstania nieusprawiedliwionego niedoboru,

 

3)       w ramach działalności organizacyjno – gospodarczej:

a)    zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, itp.; zapewnienie właściwego rytmu pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

b)    przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych podczas czynności związanych z gospodarką żywieniową przedszkola oraz dokonywania innych zakupów na rzecz przedszkola, tj. systematyczne prowadzenie rozeznania rynku, sporządzanie notatek służbowych, zatwierdzanych przez dyrektora w przypadku zakupów o wartości poniżej 14000 euro,

c)   ewidencjonowanie wydatków przedszkola ponoszonych w sferze usług (wywóz nieczystości, ogrzewanie budynku, opłaty telefoniczne, za gaz, wodę i prąd),

d)     troska o stan techniczny budynku, zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek dyrektorowi przedszkola,

e)    kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

f)   zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)   ustalanie doraźnych zastępstw pracowników obsługi, w porozumieniu z dyrektorem,

h)   kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,

i)     współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

j)    terminowe załatwianie spraw bieżących i prowadzenie dokumentacji, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

k)    właściwe zabezpieczanie posiadanych pieczęci, druków i pomieszczeń w godzinach pracy, a także po jej zakończeniu,

l)   czuwanie nad systematyczną aktualizacją pracowniczych książeczek zdrowia oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,

k)  wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki,

l)    w razie potrzeby uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców – przygotowywanie sprawozdań z rocznej pracy;

4)       w ramach gospodarki żywieniowej:

a)   planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami, wywieszanie informacji na temat jadłospisów dziennych dla rodziców na tablicy w holu przedszkola,

b)   planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych i codzienne wpisywanie ich do dziennika żywieniowego (raporty dzienne), potwierdzone podpisem kucharki,

c) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych dla poszczególnych asortymentów żywieniowych,

d)  przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie żywnościowym, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem,

e)         nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem),

f)   nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy,

g)  bezwzględne wdrażanie w przedszkolu Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej  (wymogi HACCP) - współuczestnictwo w opracowywaniu obowiązujących instrukcji, harmonogramów itp., prowadzenie dokumentacji wynikającej z systemu HACCP,

h)   zgłębianie wiedzy z zakresu żywienia i wdrażanie jej przy opracowywaniu jadłospisów w przedszkolu,

i)    dbanie o wysoką jakość kupowanych i wykorzystywanych artykułów spożywczych; zapewnianie wysokiej jakości wydawanych dzieciom posiłków,

j)   w miarę możliwości uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie żywienia (np. podczas okresowej diety bezglutenowej lub niskokalorycznej

2)  zadania kucharza:

 

a)     przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, wydawanie

nadających się do jedzenia (odpowiednia temperatura) na sale zajęć,

    b)  przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru,

w raportach żywnościowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

    c)  uczestniczenie w układaniu jadłospisów i wyliczanie kaloryczności

podawanych posiłków,

d)     codzienne odkładanie prób żywnościowych zgodnie z wymogami,

e)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f)       kierowanie praktykami uczniowskimi i dokumentowanie ich,

g)      zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

        - dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń ( eliminowanie ich               z użytku)

         - wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia,

         - zapewnianie picia dzieciom wg życzeń i potrzeb indywidualnych dzieci 

h)     wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających

z organizacji pracy przedszkola

 

3)  zadania pomocy kucharza:

    

a)     pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

b)    utrzymywanie w czystości i używalności sprzętu, naczyń kuchennych                        i pomieszczeń bloku żywieniowego,

c)     w razie potrzeby załatwianie zleconych czynności związanych

          z zakupem i dostarczaniem produktów  

     d) zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

        - dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń ( eliminowanie           ich  z użytku)

         - wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia,

         - zapewnianie picia dzieciom wg życzeń i potrzeb indywidualnych dzieci

      e) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

 

 

4) zadania pomocy nauczycielki:

 

      a) wypełnianie czynności opiekuńczych poleconych przez nauczyciela

danego oddziału oraz innych, wynikających z rozkładu czynności

dzieci w ciągu dnia,

     b) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

     c) zapewnienie  dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

 - pomagając nauczycielkom w zapewnianiu dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu ( usuwają z sali popsute zabawki, porządkują salę) i na terenie zielonym

- zapewniając dzieciom opiekę w sali, łazience i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki,

-                  zapewniając bezpieczeństwo dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem

      d) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora

wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

 

5)  zadania woźnej oddziałowej:

    

a)     utrzymywanie czystości w powierzonym oddziale i innych

pomieszczeniach,

b)    troszczenie się o mienie przedszkolne,

c)     rozdawanie dzieciom posiłków i sprzątanie po ich zakończeniu,

d)    pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci oraz na leżakowaniu,

e)     opiekowanie się dziećmi podczas zabaw na terenie, spacerów, wycieczek,

f)      pomaganie nauczycielce w trakcie prowadzenia zajęć (szczególnie z niebezpiecznymi narzędziami), podczas posiłków, pobytu dzieci w toalecie itp

     g ) zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez

przedszkole:

- pomagając nauczycielkom w zapewnianiu dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu( usuwają z sali popsute zabawki, porządkują sale i teren przedszkola, sprawdzają przed wyjściem dzieci na teren sprzęt terenowy i zgłaszają dyrektorowi ewentualne usterki lub uszkodzenia,

- zapewnia dzieciom opiekę w sali i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki,

zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem

      h) wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora czynności wynikających

          z prawidłowej organizacji pracy przedszkola,

 

5)    zadania palacza CO - konserwatora :

 1)    utrzymywać stałą temperaturę w salach około 20 stopni

      2)    dbać o porządek w kotłowni

3     ) utrzymywać teren przedszkolny i przyległą część ulicy w czystości (koszenie

             trawy, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodnika, przycinanie gałęzi

              drzew i krzewów) 

      4) prowadzić bieżące naprawy i konserwacje w budynku i na terenie,

5) utrzymywać teren przedszkolny i przyległą część ulicy w czystości,

6)kontrolować i naprawiać sprzęt terenowy

7)wykonywać inne czynności, zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola

§20.

 

 Na wniosek dyrektora i za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu

         może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 

§21.

 Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli przedszkola i innych

         pracowników określają odrębne przepisy.

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

                                                       §22.

1.Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku 3-6 lat,

z zastrzeżeniem ust.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadając wolne miejsca -do  przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

2.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

          może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku

          kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

§23.

1.Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są

          złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia

          dziecka”

§24.

  Określa się następujące kryteria przyjęć dzieci do przedszkola :

1)  przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych kart

 wypełnionych przez rodziców jeśli ich liczba nie przekracza ilości miejsc

2)  jeśli liczba dzieci zgłoszona do przedszkola przekracza liczbę miejsc,

          o przyjęciu decyduje Komisja, powołana przez organ prowadzący na

          wniosek dyrektora. W skład Komisji wchodzą: dyrektor przedszkola,

przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców                         i przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,

     3)  decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji łącznie z Kartami dzieci

          przechowywane są w przedszkolu,

4)    pierwszeństwo w przyjęciach do przedszkola mają : dzieci obojga rodziców pracujących-deklaracja dłuższego pobytu dziecka w przedszkolu (minimum 8 godzin), dzieci 5-6 letnie, dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, dzieci z rodzin zastępczych.

 

     5)  do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne -

          warunkiem przyjęcia dziecka niepełnosprawnego jest przedłożenie              

dyrektorowi przedszkola orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia

§25

 Przyjęcia dzieci prowadzi się wg następującego harmonogramu:

1)  od 1 lutego do 31  marca wydaje się i przyjmuje od rodziców                

wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka”

2)    przedszkole prowadzi rejestr wydawanych „Kart zgłoszeń do przedszkola)

3)    od 1 do 15 kwietnia odbywa się posiedzenie Komisji Kwalifikującej dzieci na nowy rok szkolny ( jeśli liczba zgłoszonych dzieci jest większa od ilości miejsc)

4)    od 16 kwietnia w miejscu widocznym dla rodziców wywiesza się listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola oraz podaje się termin i osobę do której rodzice dzieci nieprzyjętych mogą składać odwołania od decyzji Komisji

                                                             §26

W przypadku przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego

 przepisy §23 i §24 stosuje się odpowiednio

 

Prawa i obowiązki dzieci

 

                                                                §27

1.Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do :

 

1)     zapewnienia pełnego bezpieczeństwa,

2)     ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

3)     ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka,

4)     życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

        dydaktycznym i opiekuńczym, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

5)     prawo do wolności,

6)     prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji,

7)     prawo do edukacji i wszechstronnego rozwoju,

8)     prawo do opieki, zdrowia i dobrobytu,

9)     prawo do wyrażania swoich myśli,

10)       prawo do jedzenia i picia,

11)     do kształtowania swoich przekonań, poglądów i wierzenia,

 12)  prawo do wzrastania we własnym tempie,

 13)  w latach szkolnych 2009/10 i 20010/11 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do

         odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.

 

2.  Do obowiązków dziecka należy:

1)  stosowanie się do próśb i poleceń pracowników przedszkola,

     2)  korzystanie ze sprzętu, zabawek i innego wyposażenia przedszkola

          zgodnie z jego przeznaczeniem.

     3) szanowania kolegów i nie niszczenia wytworów ich pracy,

     4) pod żadnym pozorem nie używania przemocy fizycznej ani psychicznej wobec

         innych dzieci,

Prawa i obowiązki rodziców

§28

 

1.                 Prawa rodziców:

 

1)       do rzetelnej informacji o dzieciach

2)       do obserwowania zachowania swego dziecka podczas zabaw i zajęć

3)       dodo uzyskania fachowej literatury bądź porady specjalisty

4)   do uczestniczenia w życiu przedszkola ( m.in. wydawania opinii o pracy                      nauczycieli, o programach, na których przedszkole chce pracować, o imprezach            uroczystościach i wycieczkach dla dzieci i z ich udziałem, o podziale środków     zebranych na Radę Rodziców)

5)      do uzyskania od dyrektora informacji ze sprawowanego nadzoru       pedagogicznego

2        Obowiązki rodziców:

 

1)                interesować się zachowaniem i rozwojem dziecka w przedszkolu

2)                brać udział w zebraniach ogólnych i grupowych oraz pedagogizacjach

3)                regulować na czas opłatę za przedszkole i zgłoszone zajęcia dodatkowe

4)                zapewniać dziecku bezpieczeństwo w drodze do- i z przedszkola

5)                wyjawić przy zapisie dziecka ewentualne wady rozwojowe i choroby dziecka

 

Pozostałe postanowienia

 

§29

 

.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do

 skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

 

1)    choroby zakaźnej dziecka,

2)    choroby umysłowej i wynikającej stąd agresywności w zachowaniu

dziecka- po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

3)    uchylania się przez rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania

opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

     4) zatajenia przez rodzica faktu ,że dziecko jest niepełnosprawne lub ma wadę          rozwojową czy cierpi na przewlekłą chorobę,

     5) innych sytuacji, uznanych przez radę pedagogiczną za szczególne.

 

§30

 

 

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

   przepisami.

 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają

   odrębne przepisy.

 

2.     W przedszkolu dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy oraz celem zapewnienia, iż działalność jednostki prowadzona jest skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa, wprowadzono zasady i procedury kontroli zarządczej oraz prowadzony jest  monitoring jej realizacji.

 

§30.

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia .

 

2. Traci moc statut Miejskiego Przedszkola nr 5 z w Gostyninie uchwalony w  2009 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-13 10:08:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-13 10:08:48
  • Liczba odsłon: 2902
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858014]

przewiń do góry