OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

 Burmistrz  Miasta  Gostynina

ogłasza  konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Gimnazjum Nr 2 im. Polskich  Noblistów w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 23

 

 

1.      Do  konkursu  może przystąpić  osoba,  która  spełnia wymagania  wynikające:

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 roku w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze. zm.).

 

 

2.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)      uzasadnienie  przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

 

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo  kandydata;

 

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

 

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

 

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych              z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy       z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a  ustawy          z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.          Nr 63, poz. 425 z  późn. zm.);

 

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

 

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela                       i nauczyciela akademickiego;

 

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,  o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo                o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela    i nauczyciela akademickiego;

 

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta        w pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

3.   Oferty   należy  składać   w   zamkniętych   kopertach   z   podanym  adresem   zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie”,                                                                                                                                                                                                                                                     

w terminie do dnia   31  maja  2012 r.  do godz.  15.00  w sekretariacie Urzędu Miasta  w Gostyninie, ul. Rynek 26.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.                           

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-17 13:25:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 13:25:04
  • Liczba odsłon: 6705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646512]

przewiń do góry