·         Organy szkoły i ich kompetencje

·         Zgodnie z § 8 Statutu Szkoły organami szkoły są:

·         1) dyrektor szkoły,

·         2) rada pedagogiczna,

·         3) rada rodziców,

·         4) samorząd uczniowski.

·         Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

·         Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Kompetencje i zadania Dyrektora zostały określone w § 9 Statutu Szkoły.

·         Dyrektor szkoły część zadań i kompetencji deleguje na wicedyrektorów. Szczegółowy podział obowiązków dyrektora i wicedyrektorów określono w dokumencie: Zakres obowiązków dyrektora i wicedyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

·         Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

·         Szczegółowe kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa o systemie oświaty (art.40-43), Regulamin Rady Pedagogicznej oraz § 10 Statutu Szkoły.

·         Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty, § 12 Statutu Szkoły i własnego regulaminu. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

·         Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty, §11 Statutu Szkoły
i własnego regulaminu.

·         Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-14 12:49:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 12:49:36
  • Liczba odsłon: 5853
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107740]

przewiń do góry