Gostynin, 20.03.2014 r.


K.6220.18.2013


I n f o r m a c j aStosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MARK GAZ, Oddział w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Boguckiego zam. ul. Baczyńskiego 4/15, 09-400 Płock Burmistrz Miasta Gostynina przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie parku zbiornikowego na terenie bazy gazu płynnego propan-butan” na działce o nr ew. 1381/2 przy ul. Płockiej w Gostyninie.

W dniu 31.10.2013 r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MARK GAZ, Oddział w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Boguckiego zam. ul. Baczyńskiego 4/15, 09-400 Płock postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji w dniu 18.03.2014 r. Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą w terminie od 21.03.2014 r. do dnia 10.04.2014 r. zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 – pok.4.                                                                                          Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                    Włodzimierz Śniecikowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Chmiel vel Chmielecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-20 14:35:03
  • Liczba odsłon: 5598
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858513]

przewiń do góry