OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Przytorze obejmującego obszar położony przy terenie kolejowym pomiędzy ul. J.Ozdowskiego i ul. A. Czapskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r poz. 647 ze zm. ) oraz uchwały Nr 203/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013 r , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Przytorze” obejmującego obszar położony przy terenie kolejowym pomiędzy ul. J. Ozdowskiego i ul. A. Czapskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 września do 14 października b.r. w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina , ul. Rynek 26 , II p. pok. 301 od poniedziałku do piątku w godz. od. 7.30 do 15.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest także na stronie internetowej  www.umgostynin.bip.org.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu. 6 października b.r. w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Rynek 26 I piętro , w sali 213 o godz. 13.00.
Zgodnie z art 18 w.w. ustawy  każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego , może wnieść uwagi . Uwagi  należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gostynina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej , adresu i oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października b.r.
Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ( Dz.U. z 2013 r poz. 1235 ze zm.)  - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie , zamieszczono dane :
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu ,
- o opracowaniu ekofizjograficznym,
- o opiniach o których mowa w art. 54 ust. 1 w.w. ustawy.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  z  zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie  wyłożenia do publicznego wglądu , o którym mowa powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  należy wnosić do Burmistrza  Miasta Gostynina na zasadach  określonych w art 18 ust. 2 i 3  przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 października b.r.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych  osobowych  ( Dz. U. Z 2002 r nr 101 poz. 926 ze zm. ) informuję , że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną  sporządzenia w/w projektu planu. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Gostynina  ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania . Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe  dotyczące w/w planu. 

 

 Burmistrz Miasta Gostynina
  Włodzimierz  Śniecikowski

 

 

 

 

Projekt planu:

MPZP PRZYTORZE tekst

MPZP PRZYTORZE rysunek

POS PRZYTORZE tekst

POS PRZYTORZE rysunek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-18 13:32:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 13:54:32
  • Liczba odsłon: 5221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10099852]

przewiń do góry