INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 16 grudnia 2014 r.


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MARK GAZ, Oddział w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Boguckiego zam. ul. Baczyńskiego 4/15, 09-400 Płock została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie parku zbiornikowego na terenie bazy gazu płynnego propan-butan na działce o nr ew. 1381/2 przy ul. Płockiej w Gostyninie”.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 w/w ustawy oraz składania ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 4 w godz. 730 – 1530 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina


                                                                                    Paweł KalinowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Chmiel vel Chmielecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-16 12:29:15
  • Liczba odsłon: 5650
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560125]

przewiń do góry