Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych

( nazwa stanowiska pracy)

1.       Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wykształcenie wyższe,

f) znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia wniosków, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparta oświadczeniem lub stosownym zaświadczeniem,

g) 5-letni staż pracy , w tym co najmniej 3-letni doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

h) doświadczenie w pracy związanej z kierowaniem zespołem ludzkim.

i) znajomość obsługi komputera

2.       Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) sumienność, sprawność, bezstronność,

c) znajomość ustaw: z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Inicjowanie i koordynowanie prac wydziałów zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

b) Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

c) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z sąsiednimi gminami, instytucjami i pracodawcami.

d) Propagowanie nowych form działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju gospodarczego

e) Realizowanie zadań ustawy o działalności gospodarczej

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony w zakresie czynności.

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy

b) praca w siedzibie Urzędu

c) praca przy komputerze

d) możliwość swobodnego poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

5.       Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany

b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany

c) oryginał kwestionariusza osobowego,

d)kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g) kserokopia dowodu osobistego

h) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta Gostynina lub pocztą na adres:
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Urząd Miasta Gostynina Biuro Organizacyjne Burmistrza, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej BIP ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina,
09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Biurze Organizacyjnym Burmistrza – ratusz.

Uwaga:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). Kwestionariusz osobowy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-09 15:13:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 15:20:10
  • Liczba odsłon: 8325
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11857959]

przewiń do góry