Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

S e k r e t a r z

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.       Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

f) wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze lub administracyjne).

g) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, przepisów prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu wyborczego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o udostępnianiu informacji publicznej.

2.       Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego

b) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.

c) wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych,

d) biegła znajomość obsługi komputera

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania urzędu

- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, proponowanie zmian personalnych w Urzędzie oraz na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych

- nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń

- opracowywanie projektów zmian statutu miasta, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania

-koordynacja i organizacja spraw związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów i referendów.

- koordynowanie przeprowadzania kontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych w ramach kontroli zarządczej

- rozpatrywanie skarg i wniosków,

- nadzór nad audytem wewnętrznym

- nadzór nad informatyzacją urzędu

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony w zakresie czynności.

4.       Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany

b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany

c) oryginał kwestionariusza osobowego,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g) kserokopia dowodu osobistego

h) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta Gostynina lub pocztą na adres:
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Urząd Miasta Gostynina Biuro Organizacyjne Burmistrza, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarz w terminie do dnia 06 lutego 2015 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej BIP ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Biurze Organizacyjnym Burmistrza – ratusz.

Uwaga:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). Kwestionariusz osobowyInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-27 15:22:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 15:58:17
  • Liczba odsłon: 8819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579322]

przewiń do góry