Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

 OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor dodatków mieszkaniowych

                       (nazwa stanowiska pracy )

1.     Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,

b)   nieposzlakowana opinia,

c)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d)  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)   wykształcenie wyższe, (preferowane ekonomiczne)

f)   doświadczenie zawodowe

g)   znajomość obsługi komputera,

2.     Wymagania dodatkowe:

a)   umiejętność interpretowania obowiązujących przepisów,

b)   znajomość ustaw: z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, kodeks postępowania administracyjnego.

c)   wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

d)   bardzo dobra organizacja pracy oraz duża samodzielność w działaniu.

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  Przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

      b)  Przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku
       mieszkaniowego

c)   Zawieszenie wypłat dodatków mieszkaniowych,

d)   Przygotowywanie miesięcznych list wypłat dodatków mieszkaniowych

e)   Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

4.     Informacja o warunkach pracy nadanym stanowisku:

a)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy

b)   praca w siedzibie Urzędu                                                                           

c)    praca przy komputerze

d)    możliwość swobodnego poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

5.     Wymagane dokumenty:

a)   życiorys (CV) własnoręcznie podpisany

b)   list motywacyjny własnoręcznie podpisany

c)   oryginał kwestionariusza osobowego,

d)   kserokopie świadectw pracy,

e)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g)   kserokopia dowodu osobistego

h)   zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 

i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane     dokumenty    aplikacyjne   należy   składać    osobiście   w   Biurze  Organizacyjnym    Burmistrza    Urzędu    Miasta    Gostynina    lub    pocztą    na    adres:

ul.   Rynek  26,   09-500   Gostynin  Urząd  Miasta  Gostynina  Biuro   Organizacyjne  Burmistrza, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. dodatków  mieszkaniowych w terminie do dnia 12 lutego 2015 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia  opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).  Aplikacje,   które   wpłyną   do   Urzędu po   wyżej    określonym terminie   lub pocztą  elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o  wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie  internetowej  BIP  ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta  Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa,  test    kwalifikacyjny    lub    sprawdzenie    umiejętności,    o    czym    kandydaci    zostaną  poinformowani telefonicznie. Kwestionariusz    osobowy    dostępny jest   na   stronie    internetowej    Urzędu   Miasta  Gostynina oraz w Biurze Organizacyjnym Burmistrza - ratusz.

Uwaga:

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list motywacyjny  oraz  szczegółowe  CV  (z  uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone  klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)  oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  poz, 1202).


Kwestionariusz osobowy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 16:54:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 16:01:35
  • Liczba odsłon: 8852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407636]

przewiń do góry