Zobacz podgałęzie

                                                BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

                             OGŁASZA NABÓR

                 NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

  podinspektor ds. obsługi kasy

          (nazwa stanowiska pracy)

1.     Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,

b)   nieposzlakowana opinia,

c)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

                         d)   niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
                          oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)   wykształcenie wyższe (preferowane finanse, bankowość, rachunkowość)

f)   doświadczenie zawodowe

g)   biegła umiejętność obsługi komputera

2.     Wymagania dodatkowe:

a)   udokumentowany staż pracy w księgowości lub w kasie

b)   wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

                            c)  bardzo dobra organizacja pracy oraz duża samodzielność w działaniu

d)   ukończone kursy i szkolenia dla kasjerów

e)   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych

b)   pobieranie i odprowadzanie do banku przyjętej gotówki,

c)   sporządzanie raportów kasowych z przyjętych wpłat i dokonywanie wypłat dla wszystkich kont prowadzonych w ramach budżetu gminy,

d)   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

e)   przechowywanie testamentów złożonych w depozycie urzędu

4.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy

b)   praca w siedzibie Urzędu

c)   możliwość swobodnego poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

5.     Wymagane dokumenty:

a)   życiorys (CV) własnoręcznie podpisany

b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany

c)   oryginał kwestionariusza osobowego,

d)   kserokopie świadectw pracy,

e)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g)   kserokopia dowodu osobistego

h) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Wymagane     dokumenty    aplikacyjne    należy    składać     osobiście    w    Biurze Organizacyjnym   Burmistrza   Urzędu   Miasta   Gostynina   lub   pocztą   na   adres: ul.   Rynek  26,  09-500  Gostynin Urząd  Miasta  Gostynina  Biuro  Organizacyjne Burmistrza, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. obsługi kasy w terminie do dnia 12 lutego 2015 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej  określonym terminie  lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej  BIP ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test  kwalifikacyjny   lub   sprawdzenie   umiejętności,   o   czym  kandydaci   zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz  osobowy  dostępny jest  na  stronie  internetowej   Urzędu  Miasta Gostynina oraz w Biurze Organizacyjnym Burmistrza - ratusz.

Uwaga:

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list motywacyjny oraz  szczegółowe  CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).


Kwestionariusz osobowy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 17:04:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 16:02:08
  • Liczba odsłon: 8567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646573]

przewiń do góry