REGULAMIN ROZLICZEŃ UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZA DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej 14 A zwanej dalej MTBS jako właściciel lub zarządca nieruchomości pośredniczy w dostawie energii cieplnej pomiędzy dostawcą, a odbiorcami.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o odbiorcach – należy przez to rozumieć: 
- najemców lokali mieszkalnych 
- najemców lokali użytkowych
- właścicieli lokali mieszkalnych
- właścicieli lokali użytkowych
- osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego.

3. Przez koszty dostawy energii cieplnej rozumie się wszystkie koszty związane z zakupem energii cieplnej lub nośnika tej energii od Dostawcy  ( takich jak olej opałowy, gaz i inne ) oraz koszty utrzymania urządzeń służących do dostawy energii cieplnej.

4. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich  pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, wc itp.

5. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej przeznaczonej na cele grzewcze i podgrzanie wody na poszczególne  lokale w budynkach zarządzanych przez MTBS.

§2

Postawę prawną regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” ( t. j. Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1504  ze zm. );
2. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy „w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi”( Dz. U. Nr 277 poz. 2750 );
3. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r.  Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.);
4. Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i z zmianie Kodeksu cywilnego” ( t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266). 

§3

Koszty dostawy energii cieplnej rozlicza się odrębnie na poszczególne budynki lub grupy  budynków zasilanych z jednego węzła cieplnego lub jednej kotłowni lokalnej.

1. Rozliczanie zużycia ciepła na grupę budynków zasilanych z jednego węzła cieplnego lub jednej kotłowni lokalnej jest dopuszczalne w tych przypadkach, w których nie ma możliwości przyporządkowania kosztów na poszczególne budynki.

§4

Całkowite koszty dostawy energii cieplnej do budynku lub grupy budynków obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku  lub grupie budynków.

§5

1. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres 12-tu miesięcy licząc od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Za każdy okres rozliczeniowy należy dokonać rozliczenia 
kosztów dostawy energii cieplnej w poszczególnych budynkach lub grupach budynków  stanowiących jednostkę rozliczeniową.
2. Rozliczenia dokonuje się w terminie 2-ch miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
         

Rozdział II
ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ

§ 6


Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej w budynkach,w których energia cieplna dostarczana jest za pośrednictwem miejskiej sieci cieplnej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie.

1. W budynkach,w których lokale  wyposażone są w liczniki ciepła oraz wodomierze ciepłej wody, rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej dokonywane jest w następujący sposób :
1.1. Koszty energii cieplnej zużytej do ogrzewania lokali określone na podstawie  wskazań liczników ciepła ustala się jako  iloczyn indywidualnego zużycia energii cieplnej  w lokalu i  ceny jednostkowej ( za 1 GJ ) zakupionej energii cieplnej.
1.2. Koszty energii cieplnej zużytej na podgrzanie ciepłej wody ustala się na podstawie  wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach przy założeniu, że na  podgrzanie 1  m3 wody zużywa się 0,26 GJ energii cieplnej.
1.3. Koszty energii cieplnej pozostałe, po wyłączeniu  kosztów określonych w pkt. 1.1. i w  pkt.1.2. rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
1.4. Pozostałe koszty dostawy energii cieplnej, których wielkość nie jest bezpośrednio związana  z ilością dostarczonej do budynku energii cieplnej, rozlicza się proporcjonalnie do  powierzchni użytkowej lokali.

2. W budynkach, w których lokale nie są wyposażone w liczniki ciepła  oraz są  wyposażone w wodomierze ciepłej wody rozliczenie kosztów dostaw energii cieplnej  dokonywane jest w następujący sposób:
2.1. Koszty całkowite jakie ponosi MTBS związane z dostawą  energii cieplnej  do budynku pomniejszone o koszty energii cieplnej zużytej na podgrzanie ciepłej   wody  (pkt.2.2.)  rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
2.2. Koszty energii cieplnej zużytej na podgrzanie ciepłej wody  rozlicza się na podstawie  wskazań wodomierzy w sposób określony w § 6 pkt. 1.2. 

           W przypadku jeżeli w danym budynku część lokali  lub wszystkie nie są wyposażone w   wodomierze, dla tych lokali przyjmuje się  rozliczenie kosztów energii cieplnej zużytej na  podgrzanie ciepłej wody proporcjonalne do ilości osób zamieszkujących na stałe w lokalu  przy założeniu, że na podgrzanie 1 m3 wody zużywa się 0,26 GJ energii cieplnej, oraz że  jedna osoba zużywa 3  m3 ciepłej wody w ciągu miesiąca.

§ 7

Rozliczenie kosztów dostaw energii cieplnej w budynkach, w których energia cieplna  dostarczana jest z lokalnych kotłowni  zasilanych olejem opałowym lub innymi źródłami energii.
   1.      Rozliczenie kosztów dostaw energii cieplnej dokonuje się w sposób opisany w § 6  pkt. 2.1. i pkt. 2.2. 


Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Na poczet kosztów ponoszonych przez MTBS za dostawę energii cieplnej w okresie rozliczeniowym ustalone są zaliczki miesięczne.
2. Wysokości zaliczek ustalane są w oparciu o znane koszty dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym.
3. Wysokość zaliczek miesięcznych może ulec zmianie w czasie okresu rozliczeniowego  w związku ze wzrostem kosztów dostawy energii cieplnej.
4. O wysokości zaliczek na dostawę energii cieplnej użytkownicy lokali są powiadomieni na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
5. Użytkownik lokalu  zobowiązany jest wnosić wszelkie opłaty zaliczkowe do 10-go dnia każdego miesiąca.
6. Rozliczenie wpłaconych zaliczek dokonywane w terminie ustalonych w rozdziale I § 5 niniejszego regulaminu.
7. Nadpłaty wynikające z rozliczenia wpłaconych zaliczek będą zaliczone na poczet bieżących wpłat za użytkowanie lokalu.
8. Niedopłaty wynikające z rozliczenia zaliczek użytkownik lokalu jest zobowiązany uregulować w miesiącu następującym po  dokonaniu rozliczenia przez MTBS.
9. Użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal celem dokonania odczytów z urządzeń pomiarowych.
10. W przypadku nieudostępnienia  możliwości odczytu z urządzeń pomiarowych w dwóch terminach ustalonych przez MTBS ( w tym jeden w godzinach popołudniowych ) rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej dla tego lokalu dokonane zostanie tak, jak dla lokalu o maksymalnym  zużyciu w danym budynku.
11. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego lub jego zabezpieczeń rozliczenie dokonane zostanie w sposób opisany w pkt.10.
12. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego jakim jest licznik ciepła dla danego lokalu  rozliczenie za okres awarii  dokonane będzie w oparciu o średnią zużycia z dwóch sąsiednich lokali.
13.W przypadku awarii urządzenia pomiarowego jakim jest wodomierz ciepłej i zimnej  wody, rozliczenie za okres awarii dokonane będzie w oparciu o średnie zużycie za  poprzednie okresy.


Zatwierdzono Uchwałą nr 2/2006 Rady Nadzorczej, zmieniono Uchwałą nr 5/2014 Rady  Nadzorczej  Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o. o.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 07:59:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 08:25:09
  • Liczba odsłon: 6292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339721]

przewiń do góry