Regulamin
przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu (lokali) mieszkalnych 
będących własnością Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie spółka z ograniczona odpowiedzialnością (MTBS), nie dotyczy lokali wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

• Zarząd MTBS występuje z wnioskiem do rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży określonego lokalu (lokali);
• Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprzedaży lokalu (lokali), Zarząd występuje z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży. 
Do wniosku należy załączyć opinię Rady Nadzorczej oraz aktualny operat szacunkowy przedmiotowego lokalu (lokali);
• Sprzedaż lokalu (lokali) odbywa się w drodze przetargu. Informację o przetargu należy ogłosić w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej MTBS. W ogłoszeniu o przetargu należy opisać przeznaczony do sprzedaży lokal oraz wskazać przynależny do danego lokalu udział w działce gruntu.;
• Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Zarząd MTBS;
• Przetarg ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem, że wpłacą w wyznaczonym terminie ustalone wadium;
• Przetarg odbywa się w formie licytacji. Licytacja rozpoczyna się od określonej ceny wywoławczej;
• Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
• Po ustaniu postąpień, Przewodniczący komisji przetargowej uprzedza obecnych, że po trzecim obwieszczeniu zaoferowanej ceny, zamyka przetarg i wymienia jako nabywcę osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Przetarg jest ważny bez względów na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
• Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się tej osoby od podpisania umowy, przepada na rzecz MTBS. Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po przetargu;
• MTBS w terminie 21 dni od dnia przetargu zawiadamia nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej;
• Koszty związane ze sporządzeniem umowy kupna/sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca;
• Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Jacek Przekwas

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 08:00:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 08:00:39
  • Liczba odsłon: 6884
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646366]

przewiń do góry