REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY 
I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
w zasobach administrowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Gostyninie Sp. z o. o. 

 
I. Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami),
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami),
5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

II. Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich budynków administrowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. zwanym dalej Zarządcą lub MTBS, wyposażonych w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, posiadającą zbiorcze urządzenia pomiarowe (wodomierz główny) oraz w których lokale wyposażone są w indywidualne urządzenia pomiarowe (wodomierze lokalowe – podliczniki), bądź nie są opomiarowane i rozliczenie następuje na zasadach ryczałtu.

2. Za lokal opomiarowany uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe (wodomierze lokalowe – podliczniki) rejestrujące zużycie wody zimnej i ciepłej wszystkich punktów czerpalnych występujących w lokalu.
Za lokal nieopomiarowany uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym nie zamontowane są urządzenia pomiarowe, a rozliczenie kosztów dostawy wody następuje na zasadach ryczałtu.

3. Przez „użytkownika lokalu” rozumie się:
najemcę lub właściciela lokalu oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące w tym lokalu, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujące w tym lokalu,

4. Okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przeprowadza się po zakończeniu każdego roku kalendarzowego w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

5. Użytkownik zarówno lokalu opomiarowanego, jak i nieopomiarowanego, w czasie między okresowymi rozliczeniami, wnosi miesięczne zaliczki z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

6. Nadwyżka lub niedobór wynikająca z okresowego rozliczenia uwzględniana będzie wg następujących zasad:
nadwyżka podlega przeksięgowaniu ( z zastrzeżeniem pkt.9) na poczet bieżących opłat za używanie lokalu, niedobór zostaje zaksięgowany na konto opłat za lokal i po otrzymaniu informacji o jego wysokości, użytkownik lokalu wnosi kwotę niedoboru w terminie najbliższej opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu.

7. W przypadku użytkowników zadłużonych, nadwyżkę zalicza się na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.

8. Osoby zamieszkałe w lokalu nieopomiarowanym uiszczają opłaty bez względu na to czy zamieszkują czy też czasowo nie zamieszkują w lokalu.

9. Wszelkie zmiany ilości osób mające wpływ na wymiar opłat, zgłoszone do MTBS, będą uwzględniane od 1-go dnia następnego miesiąca po dokonaniu takiego zgłoszenia.

10. Odczyty urządzeń pomiarowych zamontowanych na instalacji ciepłej wody będą podstawą do rozliczania ilości zużytej wody zimnej do podgrzania.

11. W budynkach, w których wszystkie lokale wyposażone są w urządzenia pomiarowe, a suma zużycia wody według ich wskazań nie pokrywa się z ilością wskazaną przez urządzenie pomiarowe, różnica rozliczona zostanie proporcjonalnie do zużycia. Zainstalowane w lokalach urządzenia pomiarowe traktowane są jako podzielniki kosztów.

12. W budynkach, w których znajdują się lokale opomiarowane i nieopomiarowane, a wstępuje duża różnica - niedobór pomiędzy wskazaniem zbiorczego urządzenia pomiarowego a ilością wody wynikającą z sumy wskazań indywidualnych urządzeń pomiarowych i zużycia wody ryczałtowego przez lokale nieopomiarowane – wówczas lokale nieopomiarowane zostaną obciążone do 9m3/osobę, a reszta niedoboru zostanie rozdzielona proporcjonalnie do zużycia wynikającego z urządzeń pomiarowych.

13. Ilość zużytej wody ustala się w lokalach opomiarowanych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, zaś w lokalach nieopomiarowanych zgodnie z wysokością ryczałtu, a ilość odprowadzonych ścieków równa jest ilości zużytej wody w budynkach wyposażonych w instalację kanalizacyjną jak i w budynkach nie wyposażonych w instalację kanalizacyjną (szamba).

14. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie rozliczeniowym nowy użytkownik lokalu w ramach rozliczenia ponosi opłaty proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu.

§ 2

1. Przez cenę wody rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie.

2. W przypadku zbiorczego urządzenia pomiarowego okresowe rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie faktur obciążeniowych wystawionych przez Dostawcę wody.

3. W przypadku budynków nieprzyłączonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – sieci miejskiej opłata za wprowadzone ścieki do szamba ustalona jest w oparciu o koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych i ilości zużytej wody na podstawie urządzenia pomiarowego lub ilości wody ustalonej w oparciu o ryczałt na osobę.
 
III. Zasady odczytów urządzeń pomiarowych i rozliczeń w lokalach opomiarowanych

§ 3

1. Od momentu zaplombowania zainstalowanego indywidualnego urządzenia pomiarowego, ustalona zostaje miesięczna zaliczka, za porozumieniem stron. Zaliczka podlegać będzie rozliczeniu raz w roku. Rozliczenie oraz ustalenie zaliczki na kolejny rok dla poszczególnych lokali nastąpi w oparciu o wcześniejsze wskazania urządzeń pomiarowych.

2. Użytkownik ma prawo do zmiany zaliczki w ciągu roku rozliczeniowego w przypadku ewidentnych zmian zużycia wody spowodowanych jego sytuacją rodzinną. Zmianą wielkości zużycia wody użytkownik lokalu winien zgłosić w MTBS osobiście. Zmiana wprowadzona zostanie od 1-go dnia następnego miesiąca.

3. Na żądanie Zarządcy użytkownik podaje odczyt urządzeń pomiarowych co najmniej 4 razy w roku oraz każdorazowo w przypadku zmiany cen.

4. Odmowa dokonania odczytu kontrolnego lub stwierdzenie manipulacji przy urządzeniu pomiarowym lub wykonanie obejścia urządzenia pomiarowego może spowodować skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego (kradzież wody).

§ 4

1. Reklamacje dotyczące rozliczania kosztów zużycia wody należy wnosić w terminie do 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione.

IV. Obowiązki Zarządcy i użytkownika lokalu

§ 5

1. Do obowiązków Zarządcy należy:
każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków oraz korygowanie opłat, naliczanie opłat oraz powiadamianie użytkowników lokali o ich wysokości, kontrola oplombowania oraz funkcjonowania urządzeń pomiarowych: indywidualnych i zbiorczych, dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych, dokonanie okresowego rozliczenia.

§ 6

1. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
wystąpienie o uzyskanie warunków technicznych montażu urządzeń pomiarowych w lokalu, dokonanie montażu ich we własnym zakresie i na własny koszt, a następnie po zamontowaniu zgłoszenie do MTBS celem założenia oplombowania instalacji (urządzenia pomiarowe stanowią własność użytkownika lokalu), zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania urządzeń pomiarowych nałożonych przez producenta urządzenia oraz MTBS, zapewnienie dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu, sprawdzanie na bieżąco działania urządzenia pomiarowego, a fakt jego niesprawności (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do MTBS,
dokonywanie odczytu urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalu i zgłoszenie ich stanu do MTBS w wyznaczonym terminie, legalizacja zamontowanych urządzeń pomiarowych (wodomierze posiadają wybite cechy legalizacyjne).

 V. Zakres odpowiedzialności

§ 7

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, użytkownik lokalu ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy urządzenia pomiarowego.

VI. Kary umowne

§ 8

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem urządzenia pomiarowego lub zerwania plomby, użytkownik lokalu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie równoważnej zużyciu 100 m3 wody wraz ze ściekami wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia zdarzenia. Kara jest niezależna od obowiązku zapłaty za wodę wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pokrycia kosztów naprawy szkód spowodowanych działaniem użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

§ 9

MTBS zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego urządzenia pomiarowego oraz odczytów w dowolnym okresie.

§ 10

Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w przypadku punktów czerpalnych wody pozalokalowych w budynkach (pomieszczenia wspólnego użytkowania: pralnie, piwnice, suszarnie itp.) oraz punktów czerpalnych wody służących do podlewania ogrodów lub innych celów gospodarczych będzie odbywać się wg następujących zasad:
w równej ilości, na osoby korzystające z danego punktu czerpania wody, w ilości uzgodnionej i pisemnie zadeklarowanej przez wszystkie osoby korzystające z danego punktu czerpania wody (w przypadku budynków całkowicie lub częściowo nieopomiarowanych).

§ 11

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika lokalu nieprawidłowości dotyczących wskazań urządzenia pomiarowego, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany tego urządzenia pomiarowego jest średnie zużycie wody przez użytkownika w poprzednim okresie rozliczeniowym. Wadliwość urządzenia pomiarowego winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu.

§ 12

W sytuacji wystąpienia awarii instalacji wodociągowej, niezawinionej przez użytkowników lokali i wycieku wody lub w przypadkach uzupełniania ilości wody w układach instalacji centralnego ogrzewania w budynku (zespołach budynków) – ilość zużytej wody odejmuje się od ilości określonej wg wskazań urządzenia pomiarowego dla całego budynku (budynków) i rozlicza się w ramach kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.


§ 13

W przypadku lokali przeznaczonych do remontu, naliczona zostanie opłata z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków w ilości 4 m3/miesiąc.

§ 14

Regulamin obowiązuje od dnia: 01.09.2010 r.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/2010 z dnia 06.08.2010 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 08:10:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 08:10:54
  • Liczba odsłon: 6018
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799566]

przewiń do góry