Regulamin
sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. niewybudowanych ze
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dotychczasowym najemcom.

1. Na pisemny wniosek najemcy lokalu w sprawie nabycia zajmowanego lokalu Zarząd MTBS nie wnosząc sprzeciwu wnioskuje do Rady Nadzorczej MTBS o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży lokali.

2. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu.

3. Przy pozytywnym ustosunkowaniu Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki zleca wykonanie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Koszty wykonania operatu szacunkowego obciążają najemcę lokalu.

4. Sprzedaż lokalu następuje w trybie bezprzetargowym, za kwotę określoną w operacie szacunkowym z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być niższa niż wartość aportu wniesiona na kapitał spółki przypadająca na ten lokal. Powyższe zastrzeżenie dotyczy przypadku gdy wartość lokalu określona w operacie szacunkowym byłaby równa bądź niższa od aportu wniesionego na kapitał Spółki przypadający na ten lokal.

5. Na pisemny wniosek najemcy lokalu mieszkalnego Zgromadzenie Wspólników po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej może udzielić bonifikaty poprzez obniżenie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego maksymalnie o 30% w stosunku do wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym z zastrzeżeniem, że po udzieleniu bonifikaty cena
sprzedaży nie będzie niższa niż wartość aportu wniesiona na kapitał spółki przypadająca na ten lokal.

6. Udzielona bonifikata po jej waloryzacji podlegać będzie zwrotowi na rzecz sprzedającego jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na cele inne niż cel mieszkaniowy. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

7. Umowa sprzedaży lokalu zawarta będzie w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego pokrywa kupujący.

8. Traci moc „Regulamin sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. niewybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dotychczasowym najemcom” przyjęty w dniu 27.10.2008 roku.

Gostynin, dn. 13.03.2009 r.

Dotyczy lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach ul. Kruk – Gorzewo.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 08:13:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 08:13:51
  • Liczba odsłon: 6403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354485]

przewiń do góry