BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

informatyk

(nazwa stanowiska pracy)

                                                                  

1.      Wymagania niezbędne:

a)  obywatelstwo polskie,

b)  nieposzlakowana opinia,

c)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d)  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)  wykształcenie wyższe o profilu informatycznym

f)   doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka lub podobnym

g)  znajomość zagadnień związanych z siecią LAN i WAN (przełączanie, routing, VLAN, VPN, firewall)

h)  doświadczenie pracy z urządzeniami typu UTM, znajomość mechanizmów ataków oraz obrony przed nimi

i)   praktyczna znajomość routerów oraz przełączników CISCO,

j)   bardzo dobra znajomość systemu Windows

k)  bardzo dobra znajomość systemów Windows Server (w tym m.in. znajomość usług Active Directory, DNS, DHCP, File Server)

l) umiejętność użytkowania i administrowania bazami danych (min. Firebird, Microsoft SQL Server, PostgreSQL)

m)  znajomość systemów zarządzania treścią internetową (CMS)

n)   znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytanie dokumentacji technicznej

2.      Wymagania dodatkowe:

a)  umiejętność dobrej organizacji pracy

b)  umiejętność pracy w warunkach stresowych

c)  wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

d)  znajomość świadczenia przez urząd usług publicznych w formach elektronicznych

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) instalacja, konfiguracja oraz administracja serwerem Active Directory (oraz bieżące podłączanie stacji roboczych do domeny)

b)  konfiguracja oraz administracja siecią w urzędzie gminy

c) nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zabezpieczenie baz danych aplikacji dziedzinowych (bieżące wykonywanie kopii zapasowych baz danych aplikacji dziedzinowych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych do sieci urzędu)

d)  rozwiązywanie bieżących problemów związanych z infrastrukturą informatyczną,

e) nadzór nad prawidłowym licencjonowaniem oprogramowania oraz nadzór nad wykorzystywaniem sprzętu komputerowego w urzędzie.

f)   rozbudowa i wsparcie infrastruktury teleinformatycznej,

g)  serwis oraz konserwacja sprzętu komputerowego,

h)  wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

i)   pełnienie funkcji administratora systemów dziedzinowych w urzędzie,

j)   udzielanie wsparcia informatycznego użytkownikom,

k)  administrowanie stroną internetową www.gostynin.pl

l)  współpraca przy aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz współpraca przy zgłaszaniu zbiorów danych osobowych do GIODO

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)  praca w pełnym wymiarze czasu pracy

b)  praca w siedzibie Urzędu

c)  praca przy komputerze

d)  możliwość swobodnego poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

5.      Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV) własnoręcznie podpisany

b)  list motywacyjny własnoręcznie podpisany

c)  oryginał kwestionariusza osobowego,

d)  kserokopie świadectw pracy,

e)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g)  kserokopia dowodu osobistego

h)  oświadczenie o niekaralności

i)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta Gostynina lub pocztą na adres:
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Urząd Miasta Gostynina Biuro Organizacyjne Burmistrza, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Biurze Organizacyjnym Burmistrza – ratusz.

Uwaga:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).


 

 

                      Paweł Witold Kalinowski


                     Burmistrz Miasta Gostynina

        Kwestionariusz osobowy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-26 15:23:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 15:23:15
  • Liczba odsłon: 8466
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562382]

przewiń do góry