OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 23 marca 2015 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 20.03.2015 r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Zamkowej w Gostyninie” na działkach o nr ewid.: odcinek pierwszy: 2506, 2507/2, 2505, 2524, 2527, 2656, 2530, 2521/5, 2521/3, 2522, 23, 1021/1, 2500/1, 989, 2658; odcinek drugi: 1020/3, 1020/1, 933/1, 917, 560/1, 561/3, 563, 932, 2663, 2664/8, 919, 920, 551/3, 552, 553, 554, 556/2, 557, 923, 23, 909/4, 933/2, 1020/2, 989, 909/5.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z wnioskiem i złożenia ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 4 w godz. 730 – 1530 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Burmistrz Miasta Gostynina


           Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-30 13:37:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-30 13:37:40
  • Liczba odsłon: 5383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858122]

przewiń do góry