OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 23 kwietnia 2015 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 16.04.2015 r. zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie umarzające postępowanie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Zamkowej w Gostyninie”.

Przedmiotowe postanowienie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Gostynina


         Paweł Kalinowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-27 10:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-27 10:14:03
  • Liczba odsłon: 5853
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858535]

przewiń do góry