POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 czerwca 2015 r.

o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

 

Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

§ 2. Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wybo- rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie:    „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycz- nych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie:   „Czy jest  Pani/Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej  rozstrzygania wątpliwości co  do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

§ 3. Referendum wyznacza się na dzień 6 września 2015 r.

§ 4. Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:

„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE”

oznacza brak zgody:

1)  na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol- skiej (odpowiedź na pytanie pierwsze);

2)  na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (odpowiedź na pytanie drugie);

3)  na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie).”.

 

§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do postanowienia.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


Kalendarz czynności

do dnia 23 lipca 2015 r.
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 28 lipca 2015 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych; 

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do dnia 7 sierpnia 2015 r.

zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;  

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione

do dnia 16 sierpnia 2015 r. powołanie obwodowych komisji do spraw referendum; 

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komi-sji do spraw referendum; 

sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
od dnia 16 sierpnia 2015 r. 
do dnia 23 sierpnia 2015 r.
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę woj-skową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawo-dowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ra-towników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miej-scem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funk-cjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radio-wych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
do dnia 22 sierpnia 2015 r. zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego
do dnia 28 sierpnia 2015 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 1 września 2015 r. składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 3 września 2015 r. składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach; 

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 24:00
zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 6 września 2015 r.
godz. 6:00–22:00
głosowanie

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 


Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wy-borczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 08:54:49
  • Liczba odsłon: 5738
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799740]

przewiń do góry