KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

 

na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Referent

 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1) wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek administracja

b) znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku  o „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   (Dz. U. z 2016 roku poz. 195)

c) znajomość  Kodeksu postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 roku  ( Dz.U. z 2016   roku poz. 23 )

d) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.  z  2015 poz. 114 ze zm.)

e) staż pracy 2 lata – doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno biurowej

f) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

2) wymagania dodatkowe:

 

a) umiejętność pracy z ludźmi

b) rzetelność i terminowość

c) bardzo dobra znajomość  obsługi komputera

 

2. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

   a) przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze    

b) przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia wychowawczego

c) obsługa klienta i udzielanie informacji w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

d) obsługa programu komputerowego z zakresu świadczenia wychowawczego

 

 

 

3. Wymagane dokumenty:

 

1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) życiorys – Curriculum vitae

3) list motywacyjny;

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie i staż pracy

    kandydata;

5) oświadczenie o niekaralności.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1) termin: do 04 marca 2016 roku

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” osobiście lub listem poleconym;

 

3) miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22   09-500 Gostynin.

5. Dodatkowe informacje:

 

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o  terminie

    postępowania sprawdzającego;

2) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                         Kierownik MOPS w Gostyninie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-22 12:18:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 12:18:19
  • Liczba odsłon: 9076
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579264]

przewiń do góry