UCHWAŁA NR 197/XXXIX/2016

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t. j. ) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:§ 1.

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina
  w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

 2. Planowana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 180.000 zł.

 3. Konsultacje obejmą teren Gminy Miasta Gostynina, a uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina, którzy najpóźniej w dniu dokonywania poszczególnych czynności w ramach konsultacji (zgłaszanie projektów, głosowanie) ukończą 18 lat.§ 2.

 1. Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego zawarte zostały w załączniku do niniejszej uchwały.§ 3.

 1. 1. Termin przeprowadzenia konsultacji i terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami oraz wzory, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, określi Burmistrz Miasta Gostynina w zarządzeniu lub zarządzeniach.

 2. Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina zostaną poinformowani o terminach, o których mowa w ust. 1 w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina wydanym na podstawie zarządzeń, o których mowa w ust.

§ 4.

Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Gostynina składa pisemną informację Radzie Miejskiej w Gostyninie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejAndrzej Robacki
UZASADNIENIEPodstawą do podjęcia uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na mocy którego w sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Budżet Obywatelski będzie kwotą wydzieloną w budżecie Miasta Gostynina o przeznaczeniu której zadecydują sami mieszkańcy, co znacznie wpłynie na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie wpływu mieszkańców na własne otoczenie.

Wszelkie zasady przeprowadzenia konsultacji, naboru, wyboru i realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zawarte są w załączniku do uchwały.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 10:30:01
 • Liczba odsłon: 5684
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11551600]

przewiń do góry