ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 R.Rozdział 1

Postanowienia ogólne§ 1.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2017 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.§ 2.

Niniejsze Zasady regulują zagadnienia związane z:

 1. trybem zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego;

 2. trybem wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.§ 3.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina.§ 4.

 1. Inwestycje wskazane w § 3 muszą mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany czas korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 lat, liczonych od dnia oddania ich do użytku.

 2. Inwestycje wskazane w projektach mogą być realizowane:

  1. na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

  2. na innym ogólnodostępnym terenie - o ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, iż w szczególności:

 • wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości;

 • nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół mieszkańców Gminy Miasta Gostynina;

 • zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie;

 • będzie ponosił bieżące koszty związane z użytkowaniem powierzonych mu rzeczy.

 1. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 3, pkt. b ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 2. Inwestycja zgłaszana do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 3. Realizacja proponowanych inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania).

 4. Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zamknąć się w ciągu jednego roku budżetowego.

 5. Zgłaszany projekt:

  1. nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;

  2. nie może być projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów, chyba że projektodawca pozyska zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, które udokumentuje składając projekt.

§ 5.

 1. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2017 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 180.000 zł.

 2. Finansowanie z Budżetu Obywatelskiego pojedynczego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł.Rozdział 2

Zgłaszanie projektów

§ 6.

 1. Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 2. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola nie oznaczone jako nieobowiązkowe.

 4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać w wyznaczonym
  w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina terminie, w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2017":

w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (adres: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) lub

przesłanej listem na adres – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

 1. Termin zgłaszania projektów ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 2. Zgłoszenia nie zawierające adresu e-mail zgłaszającego nie będą rozpatrywane. Jeżeli, zgłoszenie nie zawiera innych obligatoryjnych elementów, Burmistrz Miasta Gostynina wyznaczy zgłaszającemu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni do uzupełnienia braków. Wezwanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany na formularzu, zaś termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu rozpoczyna bieg w dniu wysłania wiadomości zawierającej wezwanie.

 3. Zgłoszenia dokonane po upływie wyznaczonego terminu lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów (nie uzupełnione w wyznaczonym zgodnie z ust. 6 terminie), nie będą rozpatrywane.§ 7.

 1. Projekt do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończy 18 lat.

 2. Do zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b należy załączyć oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości - § 6 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 3. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasta Gostynina (włącznie ze zgłaszającym), którzy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończą 18 lat – wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

 4. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.Rozdział 3

Weryfikacja projektów

§ 8.

 1. Weryfikację projektów pod względem:

 • braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji);

 • stanu własności gruntu/nieruchomości;

 • możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;

 • rzeczywistego kosztu realizacji projektu;

 • możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;

 • spełnienia przez zgłoszenie wymagań formalnych określonych w niniejszych Zasadach;

przeprowadzi Burmistrz Miasta Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.

 1. Burmistrz Miasta Gostynina może zwrócić się do osoby zgłaszającej projekt o złożenie wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania.

 2. Wstępne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i projektów odrzuconych) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w terminie wskazanym w obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji, o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącej przeprowadzenia konsultacji.

 3. Osoba zgłaszająca projekt, który nie został zakwalifikowany do głosowania, może w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów złożyć pisemne odwołanie od wyników weryfikacji.

 4. W odwołaniu wystarczy wskazać negatywnie zweryfikowany projekt oraz podnieść, iż składający odwołanie nie zgadza się z negatywną weryfikacją projektu.

 5. Odwołanie należy złożyć na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (adres: Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. nr 208) lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta - wówczas za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu odwołania do Urzędu Miasta Gostynina.

 6. Odwołanie rozpatruje Komisja Odwoławcza (zwana dalej Komisją) w składzie:

 1. Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska (Przewodniczący),

 2. Magdalena Augustyniak;

 3. Michał Bartosiak;

 4. Urszula Pieniążek

 5. Jan Głodowski

 6. Wiesława Radecka.

 1. Burmistrz Miasta Gostynina przekazuje odwołanie Przewodniczącemu Komisji w terminie 5 dni od jego otrzymania wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji projektu i materiałami użytymi podczas jego weryfikacji.

 2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który wyznacza daty jej posiedzeń.

 3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miasta Gostynina.

 4. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osobę zgłaszającą negatywnie zweryfikowany projekt lub odwołującego się, celem udzielenia wyjaśnień.

 5. Komisja po weryfikacji materiałów i wysłuchaniu stron może uwzględnić lub oddalić odwołanie w terminie 5 dni od przekazania jej odwołania zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwały konieczna jest obecność co najmniej 4 członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 6. Uchwały Komisji, o których mowa w ust. 12 są ostateczne.

 7. Ostateczne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania - po rozpatrzeniu przez Komisję wszystkich odwołań) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w terminie wskazanym w obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącej przeprowadzenia konsultacji.Rozdział 4

Wybór projektów do realizacji

§ 9.

 1. O wyborze projektów do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy miasta Gostynina, którzy najpóźniej w dniu podpisania karty do głosowania ukończą 18 lat .

 2. Wzór karty do głosowania ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 3. Karta do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.gostynin.pl lub w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

 4. Głosowanie polega na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:

 • złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina,

 • przesłanie listem (koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - Głosowanie”) na adres Urzędu Miasta Gostynina (Rynek 26, 09-500 Gostynin) - wówczas za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina.

 1. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

 2. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

 3. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

 4. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jeden z opisanych na niej projektów. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.

§ 10.

 1. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina spośród pracowników Urzędu Miasta. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi również Przewodniczący Komisji Odwoławczej, o której mowa w § 8.

 2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

 3. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 180.000 zł.

 4. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje Burmistrz Miasta Gostynina w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Odwoławczej, o której mowa w § 8. W przypadku braku porozumienia pomiędzy osobami, o których mowa w poprzednim zdaniu, o kolejności zadecyduje losowanie.

 5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji projektów pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska większą liczbę głosów.

 6. Ustalenia Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania są ostateczne.§ 11.

Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gostynin.pl, niezwłocznie po ustaleniu wyników głosowania.Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. Zgłoszenie projektu i głosowanie w ramach konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina, Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Gostynina oraz osoby wchodzące w skład Komisji, o których mowa w § 8 i § 10.

 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.§ 13.

Burmistrz Miasta Gostynina wraz z Komisją, o której mowa w § 8 rozstrzygają wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad, które pojawią się w trakcie podejmowanych przez nich czynności.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 10:32:39
 • Liczba odsłon: 5463
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339515]

przewiń do góry