UCHWAŁA NR 81/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594 z póź. zm) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta na 2016 rok.
1. Planowana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 150.000 zł.
2. Konsultacje obejmą teren Gminy Miasta Gostynina, a uczestniczyć w nim mogą mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina, którzy najpóźniej w dniu dokonywania poszczególnych czynności w ramach konsultacji (zgłaszanie projektów, głosowanie) ukończą 18 lat.
§ 2
1. Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego zawarte zostały w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Termin przeprowadzenia konsultacji i terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami oraz wzory, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, określi Burmistrz Gostynina w zarządzeniu lub zarządzeniach.
2. Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina zostaną poinformowani o terminach, o których mowa w ust. 1 w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina wydanym na podstawie zarządzeń, o których mowa w ust. 1.
§4
Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Gostynina składa pisemną informację Radzie Miejskiej w Gostyninie.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej RobackiUZASADNIENIE
Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, na mocy którego w sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Budżet Obywatelski będzie kwotą wydzieloną w budżecie Miasta Gostynina, o przeznaczeniu, której zadecydują sami mieszkańcy, co znacznie wpłynie na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie wpływu mieszkańców na własne otoczenie.
Wszelkie zasady przeprowadzenia konsultacji, naboru, wyboru i realizacji inwestycjiw ramach Budżetu Obywatelskiego zawarte są w załączniku do uchwały.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 10:48:07
  • Liczba odsłon: 5732
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562301]

przewiń do góry