Załącznik nr 1 do uchwały nr 81/XV/2015
                                                          Rady Miejskiej w Gostyninie
                                                          z dnia 29 czerwca 2015 r.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2016 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.
§ 2
Niniejsze Zasady regulują zagadnienia związane z:
1. trybem zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego;
2. trybem wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
§ 3
1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina.
2. Inwestycje wskazane w projektach muszą mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany czas korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 lat, liczonych od dnia oddania ich do użytku.
3. Inwestycje wskazane w projektach mogą być realizowane:
a) na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;
b) na innym ogólnodostępnym terenie - o ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, iż:
- wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości,
- nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół mieszkańców Gminy Miasta Gostynina
- zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie,
- będzie ponosił bieżące koszty związane z użytkowaniem powierzonych mu rzeczy.
4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b ustali Burmistrz Miasta Gostynina.
5. Inwestycja zgłaszana do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.
6. Realizacja proponowanych inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania).
7. Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zamknąć się w ciągu jednego roku budżetowego.
8. Zgłaszany projekt powinien być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:
a) nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;
b) nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku.
§ 4
1. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Miasta Gostynina na
2016 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie
wynosiła 150.000 zł.
2. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiedniej
dokumentacji projektowej (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów
§ 5
1. Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór ustali Burmistrz Miasta Gostynina.
2. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
3. Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola nie oznaczone jako nieobowiązkowe.
4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać w wyznaczonym w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina terminie, w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2016”:
- w Urzędzie Miasta Gostynina (adres: Rynek 26, Gostynin 09-500) lub
- przesłanej listem na adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.
5. Termin zgłaszania projektów ustali Burmistrz Miasta Gostynina.
6. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b, do zgłoszenia należy załączyć stosowne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zrealizowana ma być inwestycja.
7. Zgłoszenia dokonane po upływie wyznaczonego terminu lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów, nie będą rozpatrywane.
§ 6
1. Projekt do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończy 18 lat.
2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 osób (włącznie ze zgłaszającym), które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończą 18 lat - wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
3. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

Rozdział 3
Weryfikacja projektów
§ 7
1. Weryfikację projektów pod względem:
- braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji);
- możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;
- rzeczywistego kosztu realizacji projektu;
- możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;
przeprowadzi Burmistrz Miasta Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.
2. Burmistrz Miasta Gostynina może zwrócić się do osoby zgłaszającej projekt złożenie wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania.
3. Wstępne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i projektów odrzuconych) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w terminie wskazanym w obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji, o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącej przeprowadzenia konsultacji.
4. Osoba zgłaszająca projekt, który nie został zakwalifikowany do głosowania, może w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów złożyć pisemne odwołanie od wyników weryfikacji.
5. W odwołaniu wystarczy wskazać negatywnie zweryfikowany projekt oraz podnieść, iż składający odwołanie nie zgadza się z negatywną weryfikacją projektu.
6. Odwołanie należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Gostynina (adres: Rynek 26, 09-500 Gostynin) lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta - wówczas za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu odwołania do Urzędu Miasta Gostynina.
7. Odwołanie rozpatruje Komisja Odwoławcza (zwana dalej Komisją) w składzie:
1) Rędzikowska – Mystkowska Małgorzata (Przewodniczący),
2) Augustyniak Magdalena,
3) Bartosiak Michał,
4) Głodowski Jan,
5) Pieniążek Urszula.
8. Burmistrz Miasta Gostynina przekazuje odwołanie Przewodniczącemu Komisji w terminie 5 dni od jego otrzymania wraz z pisemnym uzasadnieniem negatywnej weryfikacji projektu oraz materiałami użytymi podczas jego weryfikacji.
9. Komisja wydaje uchwałę uwzględniającą lub oddalającą odwołanie w terminie 5 dni od przekazania jej odwołania wraz z pisemnym uzasadnieniem negatywnej weryfikacji projektu oraz materiałami użytymi podczas jego weryfikacji.
10. Uchwały Komisji, o których mowa w ust. 9 są ostateczne.
11. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który wyznacza daty jej posiedzeń.
12. Komisja zbiera się w Urzędzie Miasta Gostynina.
13. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osobę zgłaszającą negatywnie zweryfikowany projekt lub odwołującego się, celem udzielenia wyjaśnień.
14. Komisja podejmuje uchwały, o których mowa w ust. 9 w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwały konieczna jest obecność co najmniej 4 członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
15. Ostateczne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania - po rozpatrzeniu przez Komisję wszystkich odwołań) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w terminie wskazanym w obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącej przeprowadzenia konsultacji.

Rozdział 3
Wybór projektów do realizacji
§ 8
1. O wyborze projektów do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy miasta Gostynina, którzy najpóźniej w dniu podpisania karty do głosowania ukończą 18 lat .
2. Wzór karty do głosowania ustali Burmistrz Miasta Gostynina.
3. Kartę do głosowania można będzie pobrać ze strony internetowej www.gostynin.pl lub w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.
4. Głosowanie polega na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:
- złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Głosowanie”,
- przesłanie listem (koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Głosowanie”) na adres Urzędu Miasta Gostynina (Rynek 26, 09-500 Gostynin) - wówczas za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina.
5. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.
6. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.
7. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.
8. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jeden z opisanych na niej projektów. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.
§ 9
1. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina spośród pracowników Urzędu Miasta. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi również Przewodniczący Komisji Odwoławczej, o której mowa w § 7.
2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
3. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 150.000 zł.
4. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje Burmistrz Miasta Gostynina w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Odwoławczej, o której mowa w § 7. W przypadku braku porozumienia pomiędzy osobami, o których mowa w poprzednim zdaniu, o kolejności zadecyduje losowanie.
5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji projektów pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska większą liczbę głosów.
6. Ustalenia Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania są ostateczne.
§ 10
Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gostynin.pl, niezwłocznie po ustaleniu wyników głosowania.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Zgłoszenie projektu i głosowanie w ramach konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina, Rynek 26, 09-500 Gostynin.
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Gostynina oraz osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 7.
4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 12
Burmistrz Miasta Gostynina lub Komisja, o której mowa w § 7 rozstrzygają wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad, które pojawią się w trakcie podejmowanych przez nich czynności.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 10:59:55
  • Liczba odsłon: 5773
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646094]

przewiń do góry