Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Gostynina nr 130/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów poszczególnych czynności związanych

z konsultacjami w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta na 2016 rok


Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok w dniach od 31 sierpnia 2015 roku do 9 września 2015 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gostynina, zwane dalej konsultacjami, które dotyczą wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2016 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.


Szczegółowe zasady, tryb i termin poszczególnych czynności związanych
z konsultacjami opisano
poniżej.


I. Postanowienia ogólne

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków
  w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2016 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych do realizacji.

 2. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina.

 3. Inwestycje wskazane w projektach muszą mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany czas korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 lat, liczonych od dnia oddania ich do użytku.

 4. Inwestycje wskazane w projektach mogą być realizowane:

  a) na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

  b) na innym ogólnodostępnym terenie - o ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, iż:

  - wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości,

  - nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół mieszkańców Gminy Miasta Gostynina

  - zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie,

  - będzie ponosił bieżące koszty związane z użytkowaniem powierzonych mu rzeczy.

 5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 lit b znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest do na stronie internetowej www.gostynin.pl i w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

 6. Inwestycja zgłaszana do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 7. Realizacja proponowanych inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania).

 8. Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zamknąć się w ciągu jednego roku budżetowego.

 9. Zgłaszany projekt powinien być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:

  a) nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;

  b) nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku.

 10. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2016 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 150.000 zł.

 11. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł.


II. Zgłaszanie projektów

 1. Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym.

 2. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola nie oznaczone jako nieobowiązkowe.

 4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać od dnia 10 września 2015 r. do dnia 28 września 2015 r., wyłącznie w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2016”:

  - w Urzędzie Miasta Gostynina (adres: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin)

  lub

  - przesłanej listem na adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

 5. W przypadku, o którym mowa części I pkt 4 lit. b, na formularzu zgłoszeniowym musi zostać wypełnione i podpisane oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zrealizowana ma być inwestycja.

 6. Zgłoszenia dokonane po dniu 28 września 2015 r. (liczy się data faktycznego wpływu, a nie data stempla pocztowego) lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów, nie będą rozpatrywane.

 7. Projekt do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończy 18 lat.

 8. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 osób (włącznie ze zgłaszającym), które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończą 18 lat - wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

 9. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.III. Weryfikacja projektów

 1. Weryfikację projektów pod względem:

  - braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji);

  - możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;

  - rzeczywistego kosztu realizacji projektu;

  - możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;

  przeprowadzi Burmistrz Miasta Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.

 2. Burmistrz Miasta Gostynina może zwrócić się do osoby zgłaszającej projekt
  o złożenie wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania.

 3. Wstępne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i projektów odrzuconych) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w dniu 12 października 2015 r.

 4. Osoba zgłaszająca projekt, który nie został zakwalifikowany do głosowania, może w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów (do dnia 17 października 2015 r.) złożyć pisemne odwołanie od wyników weryfikacji.

 5. W odwołaniu wystarczy wskazać negatywnie zweryfikowany projekt oraz podnieść,
  iż składający odwołanie nie zgadza się z negatywną weryfikacją projektu.

 6. Odwołanie należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Gostynina (adres: Rynek 26, 09-500 Gostynin) lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta - wówczas za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu odwołania do Urzędu Miasta Gostynina (nie datę stempla pocztowego).

 7. Odwołanie rozpatruje Komisja Odwoławcza (zwana dalej Komisją) w składzie:

  1) Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska (Przewodniczący),

  2) Magdalena Augustyniak,

  3) Michał Bartosiak,

  4) Jan Głodowski,

  5) Urszula Pieniążek.

 8. Komisja wydaje uchwałę uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Uchwały Komisji są ostateczne.

 9. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osobę zgłaszającą negatywnie zweryfikowany projekt lub odwołującego się, celem udzielenia wyjaśnień.

 10. Ostateczne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania - po rozpatrzeniu przez Komisję wszystkich odwołań) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w dniu 30 października 2015 r.


IV. Wybór projektów do realizacji

 1. O wyborze projektów do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy miasta Gostynina, którzy najpóźniej w dniu podpisania karty do głosowania ukończą 18 lat .

 2. Wzór karty do głosowania najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia głosowania będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Głosowanie polega na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania
  i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:

  - złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina w zaklejonej kopercie
  z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Głosowanie”,

  - przesłanie listem (koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Głosowanie”) na adres Urzędu Miasta Gostynina (ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) - wówczas za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina (nie datę stempla pocztowego).

 4. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos.
  W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

 5. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

 6. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

 7. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jeden
  z opisanych na niej projektów. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.


V. Ustalenie wyników konsultacji

 1. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina spośród pracowników Urzędu Miasta. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi również Przewodniczący Komisji Odwoławczej to jest Pani Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.

 2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy
  z projektów.

 3. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 150.000 zł.

 4. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje Burmistrz Miasta Gostynina w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Odwoławczej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy osobami, o których mowa w poprzednim zdaniu, o kolejności zadecyduje losowanie.

 5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji projektów pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska większą liczbę głosów.

 6. Ustalenia Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania są ostateczne.

 7. Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gostynin.pl nie później niż w dniu 01 grudnia 2015 r.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie projektu i głosowanie w ramach konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Gostynina oraz osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 7.

 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Burmistrz Miasta Gostynina lub Komisja Odwoławcza rozstrzygają wszelkie wątpliwości co do interpretacji powyższych zasad, które pojawią się w trakcie podejmowanych przez nich czynności.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 11:24:28
 • Liczba odsłon: 4970
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650171]

przewiń do góry