ZARZĄDZENIE Nr 124/2016

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 13 września 2016r.w sprawie powołania Komisji ds. Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z § 8 załącznika nr 1 do uchwały nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.


zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję ds. Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w składzie:

 1. Hanna Adamska – Przewodniczący

 2. Bożena Sokołowska – Członek

 3. Halina Fijałkowska – Członek

 4. Włodzimierz Frontczak – Członek

 5. Jacek Toruniewski – Członek

 6. Tomasz Stefaniak – Członek


§ 2


Do zadań Komisji należy weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem:

 1. formalno-prawnym,

 2. stanu własności gruntu/nieruchomości

 3. możliwości realizacji zgłoszonych projektów, w tym możliwości realizacji projektów w ciągu jednego roku budżetowego,

 4. rzeczywistego kosztu realizacji projektów,

 5. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania,

 6. braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji).

oraz przedstawienie wyników weryfikacji Burmistrzowi Miasta Gostynina do dnia 10 października 2016 r.


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 09:17:08
 • Liczba odsłon: 5430
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562673]

przewiń do góry