Gostynin, 25.01.2017 r.


K.6220.20.2016


I n f o r m a c j aStosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, iż na wniosek POLDEXIM Sp z o.o. ul. Krośniewicka 3, 09-500 Gostynin Burmistrz Miasta Gostynina przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynków magazynowo-usługowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ew. 902/2 i częściowo na działkach o nr ew. 902/1, 903/4 i 904/1.

W dniu 22.12.2016 r. zostało wszczęte na wniosek POLDEXIM Sp z o.o. ul. Krośniewicka 3, 09-500 Gostynin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji w dniu 23.01.2017 r. Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą w terminie od 26.01.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 – pok.1.                                                                                         Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                       Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-25 12:59:12
  • Liczba odsłon: 4799
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121677]

przewiń do góry